Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus luidde verder de oproep:

„Bakkers, beenhouwers, kruideniers en andere neringdoeners en ambachten, alsook de gezellén daarvan en al wat betrekking heeft op voeding, alsmede de apothekers, letterzetters, glazenmakers, worden dringend aangezocht dadelijk terug te keeren.'

„Winkels voor voedingsstoffen, die binnen 5 dagen niet heropend zijn, stellen zich bloot aan strenge maatregelen, dit volgens instructie der militaire overheid. *

„Volgens deze ook worden alleen zulke personen toegelaten, die in Antwerpen regelmatige huisvesting en broodwinning hebben. De terugkomst moet in goede orde geschieden. Bij de onschatbare diensten door de overheid in Nederland aan onze vluchtelingen bewezen en waarvoor wij ze hartelijk danken, zouden wij het zeer op~ prijs stellen, indien zij er de hand aan hield, dat de terugkeer geleidelijk en trapsgewijze geschiedde.

Het college van Burgemeester en Schepenen: J. DE VOS. V. HENGIUS. A. COOLS. L. STRAUSS."

Velen, als gezegd, luisterden naar die roepstem. En toen ze

terugkeerden, was hun hart vol dankbaarheid. voor Nederlands edel betoon van gastvrijheid.

De fabel, dat Nederland de Duitschers geholpen had en nog hielp, had uitgediend.

De Duitsche opmarsch door Vlaanderen.

Antwerpen was alzoo gevallen!

Het centrum der Belgische actie, van waaruit telkenmale de verbindingslijnen en de flank Van het Duitsche leger kon worden bestookt, bestond niet meer. fyfrqif

Ook de meest grootsche en sterke vesting van het krijgshaftige België was in weinige dagen voor de oppermacht der Duitsche leger. teehniek bezweken. Want de „verkorte belegeringswij ze" zou generaal Von Beseier niet zoo snel tot zijn doel hebben geleid, indien hij niet te beschikken had gehad over de bekende reuzen-mortieren en een overvloed van ammunitie.

Ja, voor Antwerpen bleek weder overtuigend, hoe menschelijkerwij ze-volmaakt de Duitsche voorbereiding tot den Oorlog was geweest.

Bijna alle leger-auto's hadden toestellen van ijzerwerk, om de inzittenden te vrijwaren voor touw of ijzerdraad, dat door de aangevallen partij bij donker over den weg mócht worden gespannen. Behalve

199

Sluiten