Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lemberge en Schelderode zich hadden geposteerd, den 9en en lOen October verschillende Duitsche aanvallen af. Pal stonden ze daar, <ie Franschen en de Belgen, wétend, dat van hén het leven en de vrijheid van duizenden afhingen. Hun Belgische makkers trokken noordelijk van hen heen — 't mocht waar zijn: in een schier orde-' loozen troep, zonder samenhang, de meesten voortgedreven door vrees voor den sterken vijand doch ze zouden zich weder

■ herstellen straks, als zij het gevaar waren ontkomen en dan de

■ Duitschers weer tegemoet treden als wrekers van België's geschonden ■en geknechte vrijheden.

De dapperen voor Gent redden inderdaad het Belgisch leger voor algeheelen ondergang. Wel moesten ze Quatrecht eerst en ■daarna hun stellingen langs den spoorweg naar Gent opgeven, doch toen ook zij Gent verlieten, deze Fransche marine-soldaten en Bell^ische vrijwilligers, was de hoofdmacht van het Belgische leger reeds

j voorbijgetrokken.

Den 12en October, des morgens, i waren de Duitschers meester van heel het Belgische land tusschen Antwerpen en Gent. Maar, al waren er tal van krijgsgevangenen gemaakt en was door de interneering van de op Nederlandsen .grondgebied uitgeweken Belgen en

Engelschen de krijgsmacht der Bondgenooten met

duizenden verzwakt — de groote omsingelings-beweging der Duitschers was mislukt.

Den 12den October dan had de Duitsche vloedgolf bet hart van Vlaan¬

deren bereikt en overstroomde ze het oude Gent.

Ook in het vreedzame land van Waes woedde de Oorlog. De toren van het kerkje te St. Gilles werd door een Duitsche granaat getroffen en vernield.

203

Sluiten