Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die landstrook van 15 K.M. was voor de 30.000 Belgen, die met hun heroïeken Koning vastbesloten waren den strijd niet op te geven, "voldoende, om uit te wijken.

En door de hulp der Fransche * hulptroepen vooral, die den aftocht van de Belgen dekten door den aanval der Duitschers tot zich te trekken — hevig was die aanval, wat reeds bleek uit het feit, dat de Franschen ruim 4000 gevangenen aan de Duitschers verloren! — gelukte het Koning Albert en de zijnen, zich geheel van de hen vervolgende Duitschers los te maken.

fanteristen, die, aan de insluiting in Antwerpen ontkomen, zich voorbij Ostende weer herstelden, om aan de Tser den vijand weerstand te bieden.

Generaal Von Beseier had alzoo Antwerpen genomen en den Opmarsch door Vlaanderen volbracht. Geheel België — behoudens een klein gedeelte in het Zuid-Westen — was nu in Duitsch bezit en van de gansche Belgische Noordzeekust woei de Duitsche vlag.

Een geweldig man betoonde zich Von Beseler. Met recht mocht hem de naam van „Stedendwinger" worden gegeven.

Toch: een Von Hindenburg, de groote omsingelaar, was hij niet:

het Belgische Veldleger immers wist grootendeels te ontkomen. Het Groote Hoofdkwartier berichtte den 15en October wel, dat er bij Antwerpen tusschen de 4000 en 5000 gevangenen waren gemaakt

211

Sluiten