Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijken, wanneer niet het Engelsche scheepsgeschut zich in den strijd had gemengd en de Duitschers genoodzaakt, om naar twee kanten van zich af te slaan. „

Een verademing voor de Fransch-Belgische weermacht! En ijlings maakten ze gebruik van dit voor hen gunstig oogenblik om hun stellingen te versterken en hun linies te verbreeden, opdat hun front ondoorbreekbaar zou zijn.

Het resultaat van den hardnekkigen kamp?

Bij Rijssel werden de Duitschers in een zwaren strijd door de Franschen tegengehouden; van Nieuwpoort tot Dixmuiden hield de actie van het Engelsche scheepsgeschut den Duitschen voortgang tegen — zoodat de Franschen en Belgen van Veurne tot Yperen meer vrijheid van beweging kregen.-

Doch het stond te bezien, dat het stuiten van den Duitschen Opmarsch naar het Zuiden, naar Duinkerken en verder, slechts tijdelijk zou wezen. De Engelschen konden met hun scheepskanonnen slechts een betrekkelijk geringe kuststrook beheerschen. Hoe, wanneer het den Duitschers gelukte, met hun strandbatterijen de Britsche oorlogsschepen te verdrijven ? Of, wanneer ze de doorbraak op voldoenden afstand van de kust, in de omgeving van Dixmuiden, wilden forceeren?

En het stond er toe, dat de Duitsche legeraanvoering dit laatste middel: doorbreken bij Dixmuiden, zou doen doorzetten.

De vliegeniers der Bondgenooten, die hoog in de lucht waren opgestegen, om de strijdmacht van den vijand te verkennen, rapporteerden het optrekken van sterke troepenmassa's in dé richting van Dixmuiden. Nog maar enkele dagen, enkele uren wellicht, en door de geweldige overmacht van den Duitscher zou het Belgisch-Fransch front worden ingedrukt. Zelfs ^le haastige landing van Engelsche marine-troepen en Engelsch geschut in het in allerijl versterkte Nieuwpoort zou onmogelijk de Duitsche zegepraal kunnen verhinderen.

De Bondgenooten zagen goed. Onmiskenbaar zeker zouden ze het onderspit moeten delven. Wèl konden ook zij eenige winst boeken en luidden hun berichten moedgevend 1), doch de aanvoerders zagen te wel in, dat tegen den dreigenden stormvloed des vijands hun verweermiddelen te kort schoten.

Toch — bléven ze, waar ze waren. Franschen noch Belgen

!) Als gewoonlijk waren deze berichten schittende overwinnings-fanfares:

10.000 Duitschers buiten gevecht gesteld overstelpende vloed van Bondgenooten 30.000 Duitschers haastig teruggetrokken op Ostende veel kanonnen en oorlogsmateriaal op den vijand veroverd

Alleen ééne mededeeling was onwederlegbaar juist. Deze, dat het vuur van het Engelsche scheepsgeschut generaal Von Tripp en zijn Staf, in de nabijheid van Middelkerke, had gedood.

221

Sluiten