Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den landbouw, wijl ze doorploegd waren met de ijzerdeelen ■der granaten.x)

■ Gruwelijker Oorlog dan die in 1914 uitbrak, heeft nooit de wereld gezien.

O, naar het einde, naar den Vrede, zag heel de menschheid reikhalzend uit!

, Geen uitzicht op vrede

„De tijden, dat een Oorlog méér dan honderd jaar — gelijk tusschen Engeland en Frankrijk van 1339 tot 1453 —, tachtig jaren - gelijk tusschen Nederland en Spanje —, kan aanhouden, zijn voorbij. Als thans een oorlog uitbreekt, is het slechts een vraag van weken, van enkele maanden ten hoogste, aan welke der partijen de overwinning zal zijn. De moderne oorlogstechniek is tot zulk •een hoogte gestegen en de hulpmiddelen zijn zoo talrijk, dat spoedig een beslissing moet worden bereikt "

Zoo zei men, toen in Augustus 1914 de Groote Oorlog uitbrak ■en tal van ^voorspellingen — waaronder van zeer hoog-staande militaire deskundigen — werden geuit, die het einde van den ontbranden strijd binnen drie maanden stelden.

Toen met Kerstmis 1914 de klokken luidden, was er evenwel het einde nog niet. En toen de overgang plaats greep van het oude in het nieuwe jaar, was er geen enkel verschijnsel, dat de hoop op Vrede levendig kon doen zijn. Integendeel: de menschheid kwam tot de ontstellende zekerheid, dat 1915 een even verschrikkelijk Oorlogsjaar zou zijn als 1914 was geweest.

x) Ongetwijfeld werden veel Belgische eigendommen door Duitsch vuur verwoest. Doch ook de Bondgenooten zélf waren in de noodzakelijkheid, Belgische bezittingen te vernielen, wat blijken moge uit het gedeelte van een rapport in de Times over een observatie uit een kabel-ballon, gedaan boven Nieuwpoort ■en Dixmuiden.

Het op de verwoesting betrekking hebbende gedeelte is gespatieerd:

» De officier, dien ik vergezelde, deed verkenningen met het oogmerk,

•de stellingen der Duitsche batterijen te vinden. Van een hoogte van 700 M. konden wij alle fasen van den slag volgen, die aan den gang was aan den overkant van den Yser, tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden. Vooral konden wij de uitwerking van het vuur der Britsche oorlogsschepen op de kust waarnemen. Met mijn kijker kon ik Oostende zien en ook de ruïnes van verscheiden kustdorpen, •w. o. Westende, Middelkerke en Lombaertzijde. Voor zoover ik kon waarnemen, stond er geen enkele muur meer overeind in de dorpen Westkerke, Slype en Novie. Al die vernieling was teweeggebracht door de groote uitwerking van het vuur der Engelsche schepen, die er in het eind in slaagden, de Duitsche troepen te verjagen.

Om 8 uur 's morgens was de strijd in vollen gang, en "daar de lucht helder was, had ik een prachtig gezicht op wat er voorviel. Om kwart voor negen had de verkennende officier de positie der Duitsche kanonnen uitgevorscht; en dus daalden wij onmiddellijk "

234

Sluiten