Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GROOTE OORLOG BUITEN EUROPA.

Politieke bescheiden en koloniale politiek.

Den 7èn Augustus 1914 verzond de Belgische Minister van Buitenlandsche Zaken aan de Belgische Gezanten te Parijs en Londen het volgend merkwaardig telegram:

Brussel, 7 Augustus 1914.

België "wenscht, dat de oorlog niet worde uitgestrekt tot MiddenAfrika. De Gouverneur van Belgisch Congo heeft instructies ontvangen, om een strikt defensieve houding aan te nemen. Verzoek de Fransche (Engelsche) Regeering, ons te doen weten, of zij voornemens is, de neutraliteit van Fransch Congo (Britsche Koloniën van het Congo-bekken) te proclameeren, overeenkomstig artikel elf van de Algemeene Acte van Berlijn. Een telegram uit Bona meldt, dat er waarschijnlijk vijandelijkheden zullen uitbreken tusschen Franschen en Duitschers in het Oebangi-gebied.

DAVIGNON.

Dien eigen dag nog liet Minister Davignon dit telegram volgen door een brief, waarin hij voor de Belgische vertegenwoordigers in Frankrijks en Engelands hoofdstad zijn meening nog nader uiteenzette:

'Brussel, 7 Augustus 1914.

Mijnheer de Gezant,

T6n vervolge op mijn telegram van hedenochtend heb ik de eer, U te verzoeken, de volgende mededeeling ter kennis van de Fransche (Engelsche) Regeering te brengen:

Tegelijk met haar aanschrijving aan den Gouverneur-Generaal van den Congo tot het nemen van verdedigingsmaatregelen aan de gemeenschappelijke grenzen van de Belgische Kolonie en de Duitsche Koloniën in West-Afrika en Kameroen, heeft de Regeering des Konings dien hoogen ambtenaar verzocht, zich van elke offensieve daad tegen de Duitschë Koloniën te onthouden.

237

Sluiten