Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezittingen behoorende tot het Congo-bekken te proclameeren, en verzoekt Spanje, het te Berlijn voor te stellen.

Baron GUILLAUME.

Het initiatief, dat de Belgische Regeering genomen had, beloofde alzoo goede resultaten te hebben. En alleszins lofwaardig was het van Minister Davignon en van al de Belgische Regeeringsmanhen, dat zij, ter wille van de „gemeenschappelijke beschavingstaak" en uit overwegingen van humaniteit, den wreeden oorlog niet buiten Europa wenschten te zien.

Evenwel, de brief, dien Baron Guillaume den 16en Augustus verzond, sloeg alle hoop hieromtrent den bodem in.

Aldus luidde dit schrijven:

Parijs, lfi Augustus 1914.

Mijnheer de Minister,

In den loop van het onderhoud, dat ik hedenmorgen met den heer De Margerie heb gehad, heb ik het gesprek op de koloniale aangelegenheden gebracht en op den stap, dien u mij heeft opgedragen te doen in uw telegram en uwe depêche van den 7en dezer.

De Minister herinnerde er mij aan, dat de Regeering der Republiek zich tot Spanje had gewend, welke mogendheid geen antwoord had gegeven, alvorens Engeland te hebben geraadpleegd. Het schijnt, dat Spanje in zijn stilzwijgen volhardt.

De heer De Margerie is van oordeel, dat het in de gegeven omstandigheden zaak is, Duitschland overal te treffen, waar men het kan raken; hij gelooft dat dit ook de meening is van Engeland, dat zeker aanspraken in dezen kan doen gelden. Frankrijk wenscht het deel van den Congo, dat het tengevolge van de Agadir-incidenten heeft moeten afstaan, te herwinnen. Het zou niet moeilijk vallen, een succes te verkrijgen, zeide hij.

Wil aanvaarden, enz..

Baron. GUILLAUME.

En van den Belgischen Gezant te. Londen ontving de Regeering te Brussel één dag later den volgenden brief:

Londen, 17 Augustus 1914.

Mijnheer de Minister,

In antwoord op uwe depêche van 7 Augustus heb ik de eer, U mede te deelen, dat de Britsche Regeering* zich niet kan vereenigen met het Belgische voorstel, om de neutraliteit der bezittingen van de oorlogvoerende mogendheden in het Congo-bekken te eerbiedigen.

De Duitsche troepen in Duitsch-Oost-Afrika zijn reeds gewapenderhand opgetreden tegen het Engelsche protectoraat inMidden240

Sluiten