Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik te maken, een anderen uitslag te verkrijgen.

„Het heet, dat Engeland aan den oorlog deelneemt om der wille van recht en gerechtigheid, teneinde de onafhankelijkheid van kleine volken te verdedigen en om zich te houden aan verdragen, maar het feit, dat drie Ministers van het Engelsche Kabinet ontslag hebben genomen, bewijst, dat er zelfs in Engeland een sterke minderheid is, die niet van de gerechtigheid van een oorlog met Duitschland kon worden overtuigd. De geschiedenis leert ons ten slotte, dat telkens, wanneer het bij zijn belangen past, Engeland bereid is kleine volken te beschermen, maar helaas weet de geschiedenis ook van Voorbeelden, waarin de heilige rechten op onafhankelijkheid van kleine volken door datzelfde rijk zijn geschonden en verdragen niet zijn geacht. Ten bewijze daarvan hoef ik alleen te herinneren, hoe de onafhankelijkheid van de Z.-A. Republiek en den Oranje-Vrijstaat zijn geschonden en welk gewicht de ZandrivierConventie in de schaal legde.

„Het heet, dat er oorlog wordt gevoerd tegen de barbaarschheid der Duitschers. Ik heb vergeven, maar niet vergeten al wat er aan barbaarschheid in den Zuid-Afrikaanschen Oorlog in dit ons eigen land is bedreven. Met zeer enkele uitzonderingen waren alle boerderijen — om te zwijgen van vele steden — zoovele Leuvens, waar wij nu zooveel van hooren.

„Op dit kritieke oogenblik wordt er in het Parlement bekend gemaakt, dat de Engelsche Regeering onze Regeering een leening van £ 7.000.000 heeft verstrekt. Dat is zeer teekenend. Ieder kan

daar het znne van denken.

„Bij het ontbreken van rechtmatige gronden voor de inlijvings-politiek van de Regeering, tracht gij indruk op het publiek te maken met te zeggen, dat de Regeering inlichtingen heeft, waaruit blijkt, dat Duitschland heeft besloten, als het de kans er toe krijgt, Zuid-Afrika in te lijven. Mijn bescheiden meening is, dat dat zal worden , verhaast, als wij Duitsch gebied binnen- ^% vallen, zonder daartoe door de Duitschers ' t te zijn getart. En wat dat zoogenaamde A Duitsche inlijvingsplan betreft, dat is niets *

00 0 Franke, de bevelhebber der

nationalen argwaan, die bij zulke gelegen- nuitschetroep^enmZuid-westheden opkomt. De beweringen in het Parlement geuit, dat de Duitschers reeds onze grens hebben geschonden, zijn ongegrond. Zie het rapport van het Informatiebureau, bevestigd door kolonel Maritz en zijn officieren, die op en bij de grens

253

Sluiten