Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plannen tegen den wil van de meerderheid der Afrikaners inging.

Toen, den Hen October, kwam de daad van Maritz, die zich met de wapenen in de hand openlijk tegen de Botha-regeering verzette.

De Gouverneur-Generaal der Zuid-Afrikaansche Unie berichtte dit in de volgende bewoordingen aan den Engelschen Minister van Koloniën:

„Sedert het aftreden van Generaal Beyers als bevelhebber der burgermacht waren er teekenen van onlusten bij de afdeelingen in het Noordwesten van de Kaapkolonie, welke onder bevel stonden van Luitenant-Kolonel Maritz. De Regeering heeft toen besloten, hem van zijn commando te ontheffen. Majoor Hen Bouwer, door Kolonel Brits met die opdracht afgezonden, is bij aankomst in het kamp van Maritz gevangen genomen en daarna weer vrij gelaten met een Ultimatum, waarin gezegd werd, dat, indien de Unie-Regeering hem, Maritz, niet voor Zondag 11 October 10 uur 's morgens in zijn kamp een onderhoud toestond met de Generaals Hertzog, De Wet, Beyers, Kemp en Muller, hij de troepen van Kolonel Brits zou aanvallen en hij zich meester zou maken van het gebied der Unie.

„Majoor Bouwer heeft nog meegedeeld, dat Maritz, behalve over zijn eigen troepen, beschikking had over een afdeeling Duitsche troepen en dat hij alle officieren en soldaten, die weigerden zich bij de Duitschers aan te sluiten, had doen arresteeren.

„Majoor Bouwer heeft een overeenkomst gezien, geteekend door Maritz en den Gouverneur van Duitsch-Zuid-West-Afrika, waarin de onafhankelijkheid van de Z.-A. Unie-als republiek wordt gewaarborgd in ruil voor den afstand van de Walvischbaai en andere deelen van het Duitsche grondgebied, en waarin staat aangeteekend, dat de Duitschers zich alleen op verzoek van Maritz van de Unie zullen meester maken.

„Maritz heeft beweerd, over een voldoende hoeveelheid munitie, wapens en geld van de Duitschers te beschikken.

„De Regeering der Z.-A. Unie neemt de krachtigste maatregelen en heeft de krijgswet afgekondigd voor het geheele gebied van Zuid-Afrika."

De „Overeenkomst", door Maritz en Seitz, den Gouverneur van Duitsch-Zuid-West-Afrika, geteekend en waarop de GouverneurGeneraal der Zuid-Afrikaansche ünie in zijn bovenstaand schrijven had gedoeld, luidde als volgt:

„Overeenkomst gemaakt en gesloten door en tussen de imperiale regering van Duits Zuidwest Afrika, als de vertegenwoordiger

"■) Volgens een bericht van de Volksstem. 258

Sluiten