Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord, dat fel is van beteekenis. Opstand, dat is» gewapend verzet tegen het gezag.

Opstand is niet altijd geoorloofd. Eerst dan mag tot opstand worden overgegaan, als alle middelen, om langs vrèdelievenden weg tot vereffening der geschillen te geraken, vruchteloos zijn gebleken. Zóó was de opstand der Nederlanders tegen Spanje's dwingelandij geoorloofd, wijl èn Prins Willem èn de Edelen èn heel het volk alles hadden gedaan, wat mogelijk was, om Spanje's Koning van onrecht te overtuigen.

En nu de opstand van Maritz op 11 October? Mocht hij, na den eenmaal gesloten Vrede van Vereeniging in 1902, zich zelf ontslaan

Duitsche koloniale troepen in Zuid-West-Afrika in een kampement in het open véld.

van de trouw aan de Engelsche Regeering? Hij, die zich nog wel in militairen dienst der Unie bevond?

Ongetwijfeld, voor Maritz bestond niet de noodzaak, gelijk die eenmaal bij de Nederlanders tegenover Filips II aanwezig ■ was. Maar toch ook: begrijpelijk was het, dat hij met geweld wilde hernemen, wat met geweld genomen was. Was het niet — blijkens de „Overeenkomst" — zijn voornemen van de Unie een vrije onafhankelijke Republiek te maken?

Maritz' daad had vérstrekkende gevolgen. Zijn opstand was als de lont in het kruitvat. Eenerzij ds stroomden nu de Botha-getrouwen toe, om den „opstandigen verrader" te straffen, anderzijds

echter besloten nu ook Botha's tegenstanders tot een -daad. En

260

Sluiten