Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daad geschiedde onder aanvoering van Beyers en De Wet!

Weder een telegram van den Gouverneur-Generaal der Unie maakte hier melding van:

„De Regeering moet tot haar diep leedwezen aankondigen, dat op aanstichting van enkele op den voorgrond tredende personen een aantal burgers in de noordelijke districten van Oranje-Vrijstaat en in de westelijke districten van Transvaal zich hebben laten verleiden tot het trotseeren van het Regeeringsgezag en tot het voorbereiden van gewapenden tegenstand en opstand.

„De Regeering, die reeds eenige dagen geleden kennis droeg van deze oproerige beweging* heeft de maatregelen genomen, die zij in verband met den toestand noodig achtte en alle pogingen gedaan om zonder bloedvergieten den vrede te bewarën.

„Nu heeft de Regeering echter vernomen, dat in het noorden van den Oranje-Vrij staat burgers zijn opgeroepen en militaire opvorderingen zijn geschied op gezag van Generaal De Wet en in het westen van Transvaal op gezag van Generaal Beyers.

„Gewapende commando's van opstandelingen zijn reeds gevormd, dè stad Heilbron is genomen en <fe vertegenwoordigers der Regeering aldaar zijn gevangen genomen. Te Reitz is een trein aangehouden en gewapende burgers van de verdedigingsmacht zijn er uitgehaald en ontwapend. ^

„In deze omstandigheden is de plicht van de Regeering duidelijk. Zij is besloten met vaste hand de zaak aan te pakken en is bezig, alle stappen, voor dat doel noodig, te doen.

„De zeer groote meerderheid van de burgers in elke provincie van de Unie is volkomen loyaal en verfoeit zelfs het denkbeeld van den opstand. Wanneer zij den staat van zaken leeren kennen, zullen zij ongetwijfeld de Regeering alle mogelijke hulp verleenen om de orde fe herstellen en zich er nauwgezet van onthouden, de oproerige beweging op eenigerlei wijze aan te moedigen of te steunen.

„Alle loyale burgers van de Unie dienen daarom op hun hoede te zijn, teneinde de Regeering zoo volledig mogelijk in te lichten en haar — wanneer daartoe op hen een beroep wordt gedaan — met alle kracht te steunen.

„Burgers, die om de een of andere reden zich hebben schuldig gemaakt aan ongehoorzaamheid aan de bepalingen van de wet op de landsverdediging, behoeven op dien grond van de Regeering geen optreden tegen zich te vreezen, zoolang zij rustig thuisblijven en zich onthouden van daden van geweld of vijandschap tegen het gezag van de Regeering der Unie."

Dus ook Bevers en De Wet „opstandelingen"? „Verraders" evenals Maritz? 262

Sluiten