Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een woord van u zal ver gaan," — luidde het slot van Botha's telegram, waarin hij President Steijn den Hen October het verraad van Maritz berichtte.

Aldus luidde nu het antwoord van den President, dat hij Botha. den 12en October zond:

„U zegt dat een woord van mij veel zal'kunnen doen. Het isjuist hier waar mijn moeilijkheid inkomt. Niet dat het mij zwaar

valt om verraad [af te keuren of om de daad van Maritz en zijn volgelingen te veroordeelen. Die daad is echter gedaan en wat ik ook mocht zeggen of doen, het kan niet ongedaan gemaakt worden. Waar ik echter een woord tot het volk moet spreken, daar moet ik het volk eerlik en openhartig behandelen. Ik zal het volk moeten zeggen dat ik de politiek van de regering om een aanval op Duits West-Afrika ten zeerste afkeur. Ik zal het volk ook moeten zeggen dat ik die politiek niet alleen - afkeur maar dat ik u reeds

Ds. Wagener, van Kaapstad, deelde met vele Duitschers in ^rle jaren geleden te-

Zuid-Afrika het lot, geïnterneerd te wordtn. Die beklagens- o-pri yorlanio'p nnlitiplr

waardigen stonden onder zoo scherpe tucht, dat één onvoor- &cu ^ouaiiige poiincji.

zichtig woord voldoende was, om hen in de gevangenis te hph rownaronlmwil ar\

werpen. Ook Ds. Wagener trof dit lot en . ...hij werd opge- ueugtjvvtiaisciiuwu eu

sloten in den tronk te Pieter Maritaburg, waar onze foto dezen Hat- ih- Hii Viot- nithro

„döminé achter de tralies" doet zien. u<11' 1A uiJ ullule"

ken van de europese

oorlog die waarschuwing weer aan generaal Smuts herhaald had. Tot mijn leedwezen is mijn welgemeende raad, die ik beschouwde in belang van Zuid-Afrika en het Rijk te zijn, niet gevolgd. Tengevolge van die politiek zijn een aantal officieren en manschappen die zover ik weet loyaal waren rebel geworden. Gij zult dus zien dat een brief in die geest geschreven niet. de gewenste uitwerking zal hebben, maar integendeel meer kwaad 268

Sluiten