Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem zou de schuld zijn, als de opstand toch zijn vlammen over de Zuid-Afrikaansche velden heenjoeg.

Enkele conferenties slaagden. Met Generaal Hertzog en Generaal Beyers hield de Oud-President besprekingen, die hem met vertrouwen voor het welslagen van zijn arbeid vervulden.

Toch evenwel slaagde President Steun niet. Want met Generaal De Wet kon hij niet confereeren, wijl die verhinderd' was tot hem

te komen; verhinderd door de gouvernements-troepen van

Generaal Smuts!

Den 2en November had Smuts den Oud-President wel bericht, dat overal in den Vrijstaat zijn instructies waren gegeven, om een afwachtende houding aan te nemen en niet aanvallend op te treden, en wel deelde President Steijn den 7en November Minister Smuts

mede, dat hij Generaal De Wet verzocht had, zijn commando's zóó te .laten trekken, dat zij de troepen der

Regeering konden vermijden maar

den 8en November werd De Wet aangevallen — en voor de geringste hoop op verzoening. tusschen de Regeering en den grooten Vrijstater was nu geen grond meer.

Den 9en November berichtte weer President Steijn aan Minister Smuts:

„Fichardt en Colin juist terug. Zij rapporteeren dat Generaal De Wet nu weigert te komen. Zij kwamen gisteren bij hem aan gedurende

het e-evppfit te ZanHrivier De Wet Minister Winston Churchill,

iiei g«vemi ie Ziaiiuiiviei. ue wei Engelands Minister van Marine in het

zegt dat terwijl hij zoals gewoonlik eerste i*** VM> den wereldoorlog, de Zondag stil wou houden, zag hij mannen op een kopje een eind van hem; denkende dat zij van zijn manschappen waren, reed hij er heen en toen hij op het kopje kwam werd op hem geschoten met het gevolg dat acht van zijn manschappen, waaronder zijn eigen zoon Danie, gedood werden en een aantal gewond. Toen ontwikkelde zich een gevecht en het kommando van Cronjé werd verslagen. Colin is toen niet naar Beyers gegaan en zal er dus geen bijeenkomst plaats vinden. Mijn pogingen zijn tot mijn droefheid mislukt en moet ik tans maar geduldig wachten om te zien of er niet later een andere gelegenheid zich mocht voordoen. Hadden die bloedvergietingen in de Vrnstaat en Transvaal niet plaats gevonden, dan bad ik nog altijd hoop dat er een uitweg zou worden gevonden, daarom was ik steeds zo angstig dat er niet met geweld zou opgetreden worden".

271

Sluiten