Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doen wij tenslotte een beroep op alle Burgers om alle krachten in [te [spannen hun invloed te gebruiken tegen het veroveren van Duits Zuidwest-Afrika, en tegelijkertijd te weigeren om van de Regering gébruikt te worden ons met de wapenen te bevechten.

Daar ons enig doel is, de eer van God en het heil van Volk en Vaderland.

C. R. DE WET. G. F. BEYERS. Generaals van de protesterende Burgers. Steenbokfontein, 28 Oktober 1914.

Taal, zooals van mannen als De Wet en Beyers verwacht kon worden.

Wanneer de twee Generaals hun „Kennisgeving" in de eerste dagen van October hadden doen hooren, vóór nog Maritz tot zijn „verraad" gekomen was, zouden niet enkele duizenden maar tienduizenden aan hun oproep hebben gehoor gegeven. Nu echter had de Botha-Regeermg haar „politiek fortuintje". Méégaan met De Wet en Beyers — zoo werd er gezegd — beteekènde met Maritz meedoen aan landverraad, een zich verkoopen aan den Duitscher!

Vele Boeren, tegenstanders van den inval in Duitsch-Zuid-West bleven nu thuis, of lieten zich — waar ze evenmin tegen de beide voormannen als tegen de Regeering dè wapenen wilden opvatten — in den tronk werpen. Maar ook velen — De Wet had 2CKj$, Beyers 3000 man onder zich — toonden metterdaad, dat zij het optreden der twee Generaals voor rechtmatig hielden.

Teekenend verschijnsel evenwel : onder de Boeren, die zich tot de commando's der „opstandige" Generaals begeven hadden, waren er, die geheel geen wapen bij zich hadden, en anderen, die — wel geweren en patronen bezittend — deze toch geheel ongebruikt lieten: voorstanders van een lijdelijk verzet, maar daarom niet minder taaie tegenstanders! ■

Generaal De Wet toonde zich terstond actief: hij brak op verschillende plaatsen in den Vrijstaat den spoorweg op, doch

zijn commando viel de Regeerings-troepen niet aan.

Het eerste treffen — het bleek reeds uit President Steijns telegram aan Minister Smuts — ontstond tengevolge van een aanval van den Regeeringsman Piet Cronjé.

Generaal De Wet wilde den Zondag vieren, toen hem de nadering van een ruitertroep werd gerapporteerd. Was het een nieuwe aanwinst voor zijn commando's? Protesteerende burgers evenals hij en zijn mannen?

J) In den Grooten Boerenoorlog ging Piet Cronjé na enkele maanden veehtens tot de „National Scouts" en dus tot de Engelsche vijanden over.

Sluiten