Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, vijanden waren het, al waren het ook de zonen van hetzelfde land. En die vijanden openden het vuur op De Wets commando

David dé Wet, de jongste zoon van den Generaal, stortte met nog zeven anderen doodelijk gewond neer!

Was het wonder, dat de oude Leeuw toornig werd en van zich afbeet? En was het te verwonderen, dat Piet Cronjé het tegenover den Boerenheld smadelijk af moest leggen en alleen door de vlucht zich aan een gevangenneming kon onttrekken?

Zie, nu had toch werkelijk bloed gevloeid, edel Afrikaansch bloed! En het waren niet de „opstandelingen", dié dit bloed hadden vergoten. Op Piet Cronjé rustte de schuld en op Generaal Smuts, die dezen man tegen De Wet in het veld had gezonden en op Generaal Botha, die de trouwste Afrikanerharten van zich had vervreemd.....

Na het drama van Zandrivier volgde dat van Paddestoelvallei

Toen, overvallen door een overmacht van Botha's mannen, werd Christiaan de Wet verslagen.

Het moet de somberste dag in zijn leven zijn geweest, die dag van Paddestoelvallei; somberder dag nog dan toen de Vrede te Vereeniging gesloten werd; somberder dag nog dan toen — nauwelijks een week geleden — zijn Danie doodelijk getroffen voor, zijn voeten neerstortte. Want nu, wist hij, zegevierde het onrecht; nu juichten mèt de vijanden van jaren terug zijn vroegere medestanders over zijn nederlaag, over zijn vlucht!'

» Ja, Christiaan de Wet moest vluchten achtervolgd door

Afrikaners

Den 22en November ontkwam De Wet met ternauwernood 6 man aan een omsingeling van zijn „vijanden". Nu was hij, over de Vaal-rivier, in voormalig Transvaal, waar de Regeerings-troepen met auto's hem achtervolgden, zijn en andere kleine commando's vanuit gepantserde treinen bevochten!

Aan Botha en zijn mannen was het voordeel van de oorlogshulpmiddelen. Het leed geen twijfel, of na enkele dagen zou De Wet in handen moéten vallen van hen, die hem naarstiglijk zochten.

Het onvermijdelijke gebeurde. Den lsten December — een dag van rouw in de geschiedenis van Zuid-Afrika — gaf de Vrijstaatsche Leeuw zich óver.

En Re'uter wijdde aan die overgave een zeer lang telegram:

„Commandant Coen Brits rapporteert, dat De Wet zich den lsten December op de hoeve Waterburg, honderd mijlen vlak ten oosten van Mafeking, bevond. Men zal zich herinneren, dat De Wet in den avond van den 21sten November met enkele volgelingen de Vaal

>;:'. 275

Sluiten