Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen dan, nog meer onverwacht en snel dan de stormwind, de Oorlog in Europa uitbrak en het eene Ultimatum op het andere volgde en volk na volk zich tot den wreedsten krijg gereed maakte, werden ook naar het verre Oosten de blikken geslagen.

Wat zou Japan, Engelands bondgenoot, doen?

Niets!

Althans,, de artikelen van het tractaat verplichtten er Japan niet toe.

Was het te verwonderen, dat men hóópte op een neutraliteitsverklaring van Japan, evenals China die in de eerste Oorlogsweek aflegde? Want: zou het „gele gevaar", dat de Westersche volken

allen vreesden, niet nader komen, wanneer Japan'aan den , wereldoorlog deelnam ?

Men hoopte,

maar de neu-

traliteitsverklaring kwam niet. Wèl kwam - onverwacht, wijl de Japansche Regeering over - haar voornemens het stilzwijgen had bewaard — op Augustus 1914 een

Ultimatum van

Yuan Sehi Kai, Keizer van China, ten tijde van den strijd om T ar\stn aan "~

Kiao-Tsjou nog President der Chineesche Republiek, die ,,dr™u nau

niet bij machte was, militaire tegenmaatregelen te nemen T)iiitsphlanfll

tegen de neutraliteits-schending van zijn land door Japan, i/unoouiauu.

in samenwerking met Engeland. jjg nota hield

in, dat Japan, met een beroep op het Engelsch-Japansch bondgenootschap, onmiddellijke terugtrekking van de Duitsche Oorlogsschepen uit de Japansche en Chineesche wateren eischte, of wel de ontmanteling dezer schepen. En voorts moest vóór 15 September de onvoorwaardelijke overgave van het geheele pachtgebied van Kiao-Tsjou aan de Japansche Overheid volgen!

Indien de bovenvermelde rechten en belangen in gevaar geraken, zullen de beide regeeringen uitvoerig en openhartig met elkaar van gedachten wisselen over de maatregelen, die moeten worden genomen, om die bedreigde rechten of belangen te handhaven. Zij zullen dan, indien — waar ook — een niet uitgelokte aanval of agressieve daad heeft plaats gevonden, door een of meer andere Mogendheden, gemeenschappelijk optreden.

Dit verdrag werd in 1911 herzien en onderging toen eenige wijziging. 304

Sluiten