Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft moeten afleggen. Een gewrocht van Duitschen arbeid, dat door U. K. K. Majesteit met opgewekten steun van het Duitsche volk was tot stand gebracht als kenmerk en steunpunt van Duitsche beschaving, is ten offer gevallen aan de afgunst en hebzucht, onder welker vlag zich onze vijanden hebben vereenigd.

„De dag zal komen, waarop de Duitsche beschaving in het Verre Oosten opnieuw de plaats zal innemen, die haar toekomt. De helden van Tsingtao "zullen- niet vergeefs hun bloed hebben gestort en hun leven hebben geofferd.

U. E. K. Majesteit breng ik uit naam van den Rijksdag deze gevoelens tot uiting, welke op dit oogenblik het geheele Duitsche volk bezielen.

KaMPF,

Voorzitter van den Rijksdag."-

Het kon niet ontkend: in den Oorlog buiten Europa was Duitschland niet voorspoedig. Overal elders zegevierden de Duitsche wapenen, op het westelijk zoowel als op het oostelijk Europeesch Oorlogsterrein. Doch in Azië, in Afrika was het de Entente, die op behaalde winst wijzen kon. Weliswaar verdedigden de Duitschers zich wanhopig — o.a. in het voorjaar van 1915 in Duitsch-Oost-Afrika tegen een overmacht van Engelschen, Franschen en Belgen —, maar in Berlijn zelf erkende men, dat men buiten Europa slag op slag ontving en, als Koloniale Mogendheid, vernietigd was.

Maar neen, verhief zich dan de Duitsche geest. We zijn wel

Nederlandsche torpedoboot, op zoek naar mijnen.

315

Sluiten