Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenheid gevergd werden. Bovendien gloeide hij van jongsaf voor waarheid en gerechtigheid.

Leergierig in hooge mate, was het te voorzien, dat hij in de rijen der wetenschappelijke mannen van Duitschland een goede, misschien wel een éérste, plaats zou innemen. Evenwel — Otto's hart trok naar de zee. Het spel der golven trok hem aan. En naar Oost en West wilde hij, de wijde, wijde wereld wilde hij van nabij bezien. "

Zijn ouders stonden de ambitie van hun kind niet tegen en zoo werd Otto 10 April 1901 als „Zeekadet" ingeschreven. Met het Oorlogsschip „Moltke" voer hij zoo naar Óóst- en Noordzee en naar West-Indië. Den 5en April 1902 bevorderd tot „Vaandrig ter zee", bezocht hij de Marine-School, nam aan een officiers-cursus op de „Blücher" deel en volgde evenzoo met belangstelling een torpedocursus. Den 29 September 1904 werd hij luitenant ter zee; 10 November 1906 „Oberleutnant" en 25 April 1912 „ Kapitan-leu taant'. In deze verschillende rangen bevoer hij op de schepen „Wittelsbach", de Noordzee, en op de „Vaterland" en de „Tiger" de Oost-

• Aziatische wateren. Van October tot December 1908 ontving hij zijn opleiding in den duikboöten-dienst te Kiel, waarna hij 1 April 1909 tot September 1910 als wacht-officier op de U 1, U 2 en U 4 werkzaam was (U is de afkorting voor „Untersee-boo.t").

Na nóg een oefeningstijd, werd hij 25 April 1912 tot „Kapitanleutnant", kommandant van de sinds wereldberoemd geworden U 9,

• benoemd. En als zoodanig verwierf hij in den Zee-Oorlog van 1914—'15 onverwelkbare lauweren. *)

Toen in 1914 ook de Zee-Oorlog uitbrak, bevonden zich in de Duitsche havens 21 linie-schepen, 5 groote en 8- kleine kruisers en een aantal torpedo-vaartuigen en onderzee-booten; een reserve van 4 linie-schepen en de schepen der zee-kadetten — ziedaar de geheele Duitsche vloot in de Noordelijke wateren van Europa! Wélk een overmacht kon niet Engeland daartegenover stellen!

Engeland's voornemen was van den beginne aan allen toevoer naar Duitschland af te snijden. Daartoe zond het zijn machtige vloot die van de Theems tot hoog in de Noordzee koerste en daar Duitschlands handel trachtte te vernietigen.

De veel zwakkere Duitsche zeemacht evenwel was sterk door haar onderzee-dienst. Zoo werd de „Pathfinder", één der machtige Engelsche kruisers, den 5en September 1914 door de U 21 vernietigd ; een feit, dat de aandacht vestigde op die kleine, onaanzienlijke

>) We gaven eenigszins uitvoerig aan de hand van het Duitsch herinnerings-geschrift „Unser Seeheld Weddigen" deze levens-bijzonderheden van dezen duikboot-kommandant, wql hij, hoé jong ook, zich een plaats in de rij der wereld-grooten wist te verzekeren.

324

Sluiten