Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulde ontbrak het der bemanning niet. De commandant ontving het ijzeren kruis, le en 2e klasse; alle overige officieren en manschappen — die met name in alle Duitsche bladen genoemd werden — kregen de 2e klasse in dat kruis

In October 1914 toog Weddigen voor nieuwe daden met zijn U 9 naar zee en reeds den 13en dier maand vernietigde hij den Engelschen kruiser „Hawke". Een nieuw meesterstuk, juichte men '; in het Vaderland.

Maar nóg grooter meesterstuk was de manier, waarop Weddigen aan de talrijke, alleen hèm vervolgende vijandelijke schepen ontkwam. Na de torpedeering van de „Hawke" omvoer hij het groote Britsche Eilandenrijk. Hoe men in Duitschland juichte, toen „unser Held" behouden wederkeerde. De. Keizer gaf hem zelfs den 24en October de orde „Pour le Mérite" en Oostenrijksche, Beiersche, Saksische en andere Ordes volgden. Zijn vaderstad Herford benoemde hem tot „eereburger" en bracht een gedenksteen aan zijn geboortehuis aan. In poëzie en proza werd zijn naam, werden zijn daden gehuldigd Maar terwijl Duitschland juichte, ondernam Weddigen

al Weer zijn steeds gevaarlijker worderde tochten.

De oorlog tegen Engeland was onderwijl een nieuwe phase ingetreden. De Duitsche Regeering had bekend gemaakt, dat vanaf 18 Februari de Zee-Oorlog verscherpt zou worden.

Thans begon de strijd der duikbooten inzoover met nog grooter geweld tegen Engeland, dat zij planmatig den toevoer naar Engeland trachtten af te snijden, om zoo, evenals dit Rijk reeds voor lang gepoogd had, door uithongering Duitschland „op de knieën" te krijgen, den Engelschen handel te benadeelen. Heel de zee rondom Engeland werd tot Oorlogs-gebied verklaard en alle neutrale landen werden gewaarschuwd, dat zij hun handelsschepen uit dit gebied zouden houden.

Weddigen —■ hij had nu de „U 29" onder zijn bevel — stak in het begin van Maart 1915 weder in zee. Zijn nieuwe vaartuig was grooter, vlugger en sterker dan de „U 9", en was ook beter bewapend en in staat, om grooter reizen te ondernemen. In den „handelsoorlog" verwierf Weddigen — van Duitsch standpunt gezien — weer nieuwe lauweren. Groote schade bracht hij de Engelsche vloot toe, evenwel zonder zijn ridderlijken inborst te verloochenen, voegden zijn levensbeschrijvers hier aan toe.

Den 10en Maart stak de „U 29" van Ostende uit in zee. Den volgenden dag reeds, 11 Maart, bracht de duikboot het Fransche stoomschip „Auguste Conseil" tot zinken, en 14 Maart meldde de Engelsche Admiraliteit, dat de „U 29" dè schepen „Headland", „Andalusian", „Indian City" en „Adenwen" op 13 Maart had getorpedeerd. 334

Sluiten