Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Williams aan boord, haalde een kistje sigaren en een flesch wijn te voorschijn en onderhield zich met de Engelsche zeelieden, terwijl hij de reddingsbooten met de bemanning op sleeptouw nam. De „Indian City" was in het gezicht van de genoemde hooggelegen stad St. Mary getorpedeerd.

De duikboot bleef gedurende een uur ongeveer in de nabijheid en was het voorwerp van de levendige belangstelling der eilandbewoners, die de gebeurtenissen en het naar den wal roeien van de bemanning van het stoomschip in de sloepen gadesloeg.

Onmiddellijk nadat de aanval bekend was geworden, kozen twee patrouillevaartuigen, die te Roadstead waren, zee. Zij haastten zich naar de plaats, waar de duikkoot zich moést bevinden, en openden daarop het vuur met hun kanonnen. De duikboot was op dat oogenblik 10 mijlen uit de kust en de miniatuur-slag werd door een groote menigte gevolgd.

Toen de patrouillevaartuigen naderbij kwamen, dook de onderzeeër plotseling onder, doch eenige minuten later verscheen hij ongeveer 2 mijlen westelijker opnieuw boven water.

De patrouillebooten stopten om de bemanning van de „Indian City" op te nemen en joegen toen de duikboot na, die hen echter gemakkelijk achter zich liet!

De U 29 liet dus wel haar tegenwoordigheid gevoelen, vol trots en vreugde hoorde het Duitsche volk van deze zeemans-daden en te hooger rees in heel het Keizerrijk de vereering voor den held, die zoo manhaftig zich weerde en onkwetsbaar leek.

Onkwetsbaar ?

Helaas"voor Weddigen en zijn manschappen: Neen! Daar trof alle Duitsche harten gelijk een donderslag het officiëele bericht: •

De duikboot U 29 is van zijn laatsten tocht tot dusver niet teruggekeerd. Volgens mededeeling van de Engelsche admiraliteit van 26 Maart moet- het vaartuig met de geheele bemanning vergaan zijn. Het moet dus als verloren beschouwd worden.

De waarnemende chef van den' marinestaf, BEHNKE.

Reeds den 25en Maart was uit Londen gemeld, dat de Admiraliteit goede redenen had om te gelooven, dat de gevreesde en gehate U 29 met haar geheele bemanning was gezonken. Maar niemand in Duitschland geloofde zulks. Men lachte om deze aankondiging, al joeg ook even het toornig rood naar de slapen, toen men hoorde, dat de Engelsche bladen, deze aankondiging opnemend, Weddigen een zeeroover noemden.

Maar toen de Duitsche Marine-staf de U 29 als verloren be-

336

Sluiten