Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland beheerschte de zeeën — bet wilde ook de lucht boven de zee beheerschen. En tal van watervliegtuigen werden daarom vervaardigd, die, — gelijk op de foto, te Spithead genomen,— de actie der Engelsche kruisers moesten ondersteunen. Evenwel, door'den Duitschen duikbooten-oorlog bleek, dat Engeland althans nog één wapen öf te weinig talrijk öf te weinig / ontwikkeld, bezat.

,Mijn onderhoud met kapitein Weddigen -zal wel 't laatste zijn geweest, dat iemand met hem heeft gehad

• De Duitsche en de Engelsche vloot.

Geharnaste strijders waren de hoofd-vijanden in den' Grooten Oorlog. Engeland en Duitschland.

Jaren geleden was alleen het Duitsche land-leger „menschelijkerwijze volmaakt". Maar sinds tusschen het Keizerrijk en het Eilandenrijk een gespannen toestand was ingetreden, had Duitschland1 .ook rusteloos aan de versterking zijner zeemacht gewerkt. En, al bezat Engeland nog steeds het overwicht — het zorgde ook wel, door een voortdurenden aanbouw, dat het in aantal en hoedanigheid der schepen hooger blééf —, de Duitsche vloot werd in den loop van maar enkele jaren een macht, waarmede terdege rekening gehouden moest worden.

Duitschland had, toen in 1914 de Zee-Oorlog begon, 33 linieschepen, 13 linie- en gepantserde kruisers, 39 pantserdekkruisers, 149 groote torpedobooten en 28 duikbooten (de oudere torpedobootenrkanonneerbooten, schepen voor bijzondere diensten enz., niet meegerekend). 340

Sluiten