Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leugd over de prestaties der Engelsche vloot. En zeker: er was reden, urn verheugd en trotsch te zijn....

Drie Duitsche kruisers vernield!

Met groote letters werd het eerste wapenfeit van beteekenis in de Engelsche bladen aangekondigd. En de menschen vedrongen elkander voor de nieuws-bureaux, waar met snelle opvolging de berichten werden gepubliceerd over het Zeegevecht bij Helgoland.

Dat was een koen en knap stuk van dé Engelsche vloot.

Er hing-een dichte mist op de zee voor Helgoland. Deze mist maar ook de her en der verspreid liggende mijnen en de nabijheid der vijandelijke vloot eischten van de Engelschen groote zeemanskunst, om het beoogde doel te bereiken. Maar ze bereikten het, al vorderde — naar Engelsche matrozen later meedeelden — de beweging wel een achttal uren.

Eensklaps zag de Duitsche torpedoboot V 187 zich door niet minder dan tien Engelsche torpedojagers aangevallen. De Duitschers weerden zich, wat zij, konden, tegen de geweldige overmacht, doch toen kwamen Engelsche kruisers opdagen. Een poging om door de vijandelijke vloot heen te breken, mislukte de V 187. Ze kreeg een schot in de machinekamer. Men liet toen de boot in de lucht vliegen, om haar. niet prijs te geven aan de Engelschen. De Engelsche schepen vischtende overlevenden op, doch toen er Duitsche schepen naderden om hulp te bieden, verheten de Engelsche schepen het gevechtstooneel. De Duitsche schepen pikten daarop de overlevenden op.

Inmiddels was de kruiser „Ariadne" op het gerucht van den strijd naderbij gekomen en déze begon nu een vervolging van den vijand. Twee Engelsche pantserkruisers openden toen het geschutvuur, met het gevolg, dat de „Ariadne" een schot kreeg in het ketelruim. Een half uur verdedigde de „Ariadne" zich nog en bracht ze den tegenstanders zooveel mogelijk schade toe. Het achterschip werd daarbij in brand geschoten en de voorste munitiekamer onder water gezet De

..Ariadne" was ten ondergang gedoemd. De bemanning kon het schip, na een Hoch op den Keizer, in goede orde verlaten en werd door twee Duitsche oorlogsschepen opgenomen. Ten verdween de „Ariadne" in de golven tengevolge van een ontploffing in de achterste kruitkamers. ... *)

En méér verliezen nog leden de Duitschers. De kruisers „Mainz" en ,.Köln", die in allerijl de aangevallen „Ariadne" te hulp kwamen, en de Engelsche schepen trachtten te verdrijven, werden nu zelf aangevallen. Van zeer kort-bij sloegen de Engelsche granaten uit het reusachtig scheepsgeschut in de wanden dezer kruisers. En al wat boven op het dek zich bevond, werd weggeslagen door het welgerichte vuur der Engelsche batterijen. Wèl leden ook de aanvallers en hadden in-

') Aldus luiildi- het vtM-liaal van een nuuui-tui^c :i::fi den Duitschen Marine-staf.

361

Sluiten