Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied verklaard. De bekendmaking — een historisch stuk — moge hier in haar geheel volgen:

„In. de afgeloopen week hebben de Duitschers in open zee zonder eenige regelmaat mijnen gestrooid op den voornaamsten handelsweg van Amerika naar Liverpool via de Noordkust van Ierland. Vreedzame handelsschepen zijn hierdoor reeds vernietigd met verlies van menschenlevens. Het s.s. .^Olympic" van de White Star-lijn is louter door een gelukkig toeval aan een ramp ontkomen. Indien Engelsche kruisers geen waarschuwingen hadden gegeven, zouden nog meer Engelsche en onzijdige koopvaardij- en passagiersschepen vernield zijn. Deze mijnen kunnen niet gelegd zijn door een Duitsch oorlogsschip. Ze zijn gelegd door een of ander koopvaardü-schip, voerende een onzijdige vlag, hetwelk langs den handelsweg is komen varen, als had het vreedzame handels-oogmerken, en dat, ten volle profijt trekkende van de onaantastbaarheid, welke neutrale koopvaanlijschepen genieten, moedwillig en roekeloos het leven in gevaar brengt van allen, die de zee bevaren, zonder er op te letten, of ze vriend of vijand zijn, of ze een burgerlijk of een militair karakter aannemen.

„Het leggen van mijnen onder onzijdige vlag, het doen van verkenningen met treilers, hospitaal-schepen en neutrale vaartuigen zijn de gewone kenmerken van den Duitschen zee-oorlog. Onder deze |omstandigheden acht de admiraliteit, lettendè op de groote belangen, welke aan de Engelsche marine zijn toevertrouwd, op die veiligheid van den vreedzamen handel in open zee en de handhaving van het handelsverkeer tusschen neutrale landen binnen de grenzen van het internationale recht, het noodig, exoeptioneele maatregelen te nemen, berekend voor de nieuwe omstandigheden, waaronder de oorlog wordt gevoerd.

„Daarom geeft zij kennis, dat de geheele Noordzee moet worden beschouwd als militair gebied. Binnen dat gebied zullen koopvaardijschepen van alle landen, visschersvaartuigen en alle andere sèhepen aan de ernstigste gevaren zijn blootgesteld wegens de mijnen, die uitgezet zijn moeten worden en wegens oorlogsschepen, die dag en nacht ijverig zoeken naar verdachte vaartuigen. Alle koopvaardijschepen en visschersvaartuigen worden hierbij gewaarschuwd voor de gevaren, die zij in dit gebied loopen, behalve wanneer zij zich strikt houden aan de aanwijzingen van de admiraliteit.

„Alle pogingen zullen worden gedaan, om deze waarschuwing ter kennis te brengen van neutrale landen en van schepen op zee, doch van den vijfden November af zullen alle schepen, die een van de noordpunt der Hebriden over de Faroër naar IJsland getrokken lijn overschrijden, dat op eigen risico doen.

„Aan schepen van alle landen, die handel wenschen te drijven op Noorwegen, de Oostzee, Denemarken en Nederland, wordt de raad 36&

Sluiten