Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ratie en de algemeen erkende regels van het volkenrecht, geheel niet als contrabande mogen worden beschouwd.

Verder heeft Engeland het onderscheid tusschen absolute en relatieve contrabande feitelijk weggecijferd, wijl 't alle artikelen van betrekkelijke contrabande, voor Duitschland bestemd, zonder in aanmerking te nemen de haven, waar zij uitgeladen zullen worden, en zonder acht te geveh of zij voor vnandélijke doeleinden gebruikt worden of niet, eenvoudig in beslag neemt.

De Engelsche regeering schrikt .er zelfs niet eens van terug de Parijscbe zeerechtverklaring te schenden, wijl hare oorlogsschepen van neutrale schepen Duitsche goederen, welke geen contrabande waren, genomen hebben.

In strijd met zijn eigen verordeningen van de Londensche decla. ratie, liet Engeland verder door zijn strijdkrachten ter zee talrijke dienstplichtige Duitschers -van neutrale schepen weghalen en krijgsgevangen maken.

Ten slotte heeft het de geheele Noordzee tot oorlogsgebied verklaard en voor de neutrale scheepvaart de doorvaart door de open zee tusschen Schotland en Noorwegen zoo niet onmogelijk gemaakt dan toch uiterst bemoeilijkt en in gevaar gebracht, zoodat, in zekeren zin een blokkade van neutrale kusten en neutrale havens, in strijd met het volkenrecht, werd ingevoerd.

■ Al déze maatregelen hebben blijkbaar ten doel door stillegging van den wettigen neutralen handel in strijd met het volkenrecht niet alleen de militaire actie* maar ook den economischen welstand van Duitschland te treffen, en ten slotte door middel van uithongering het heele Duitsche volk aan de vernietiging prijs te geven.

De neutrale mogendheden hebben zich over het geheel genomen, paar de maatregelen der Britsche regeering geschikt. Zij hebben niet bereikt, dat de van haar schepen in strijd met het volkenrecht weggehaalde Duitsche personen en goederen door de Britsche regeering zijn uitgeleverd. Ook hebben zij zich tot op zekere hoogte zelfs met de Engelsche maatregelen, die in strijd zijn met de vrijheid ter zee, vereenigd, doordat zij blijkbaar onder de pressie van Engeland den voor vredelievende doeleinden bestemden doorvoer naar Duitschland ook hunnerzijds door uitvoer- en doorvoerverboden verhinderen-.

Tevergeefs maakte de Duitsche regeering de neutrale mogendheden er op opmerkzaam, dat zij zich de vraag moesten stellen, of zij aan de tot nu toe geëerbiedigde bepalingen der Londensche declaratie nog langer zouden kunnen vasthouden, als Groot-Brittannië op den door haar ingeslagen weg zou voortgaan eh de neutrale mogendheden al deze neutrnMteitsschenldingen ten nadeele, van Duitschland zouden dulden.

Groot-Brittannië beroept zich voor zijn met het volkenrecht 370 '

Sluiten