Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol schrik herkende men op den Russischen kruiser „Sjemtsjoeg" en

den Franschen torpedo-jager „Mousquet" de „Ennden"! Maar nu

was het tot verweer te laat. Nog een schot weerklonk en toen kwamen even onder water in snelle vaart de door de „Einden" gelanceerde torpedo's op de vijandelijke schepen af. Het eindé?

De „Sjemtsjoeg" zonk met 85 man naar de diepte en de „Mousquet" volgde het Russische schip binnen enkele oogenblikken!

De ondergang van de „Mousquet" was tragisch. De Fransche bemanning was naar de stukken gesneld, om den „Schrik der Zee" te verdelgen. Te laat, om met succes een ongelijken strijd te beginnen. Het in den grond boren van het Fransche oorlogsvaartuig vorderde

van de „Emden" slechts weinig tijd Gelukkig, de meeste Fransche

zeelieden werden door den overwinnaar gered en opgenomen en konden dra in volle zee de ridderlijkheid van Von Muller en zijn matrozen leeren kennen

Aan Commandant Von MüMer werd enkele dagen later

4 November -»- het IJzeren Kruis le en 2e klasse verleend en alle officieren benevens 50 onder-officieren en manschappen ontvingen het IJzeren Kruis 2e klasse. Een welverdiende onderaoheiding!

Het was thans met het geduld dér Engelschen — met die laksheid der Engelsche Admiraliteit, beschuldigden de Engelsche bladen — gedaan. Met alle kracht werd nu de vervolging van den Duitscher ondernomen: Het werd een strijd van tien tegen één. En overal in heel de wereld wist men nu, dat iederen dag het bericht van den ondergang der „Emden" komen kon.

En dat bericht kwam den lOen November, 's Daags te voren, den 9en November dus, was de „Emden" bij de Cocos-eilanden (in den Indischen Oceaan, halverwege tusschen Brifsch-Indië en Australië) tot zinken gebracht. '■

Minister Grey deed het Engelsche volk in onderstaande mededeeling hiervan kond:

„Een gecombineerde operatie is sedert eenigen tijd door snelle kruisers tegen de „Emden gevoerd. Daarbij zijn de Engelsche kruisers geholpen door Fransche, Russische en Japansche oorlogsschepen en door de Australische kruisers „Melbourne" en „Sydney". Gisterenmorgen werd bericht ontvangen, dat de „Emden" bij de &>cos-eilanden was aangekomen en op het eiland Keeling een gewapende afdeeling had ontscheept om bet draadloos telegrafisch station te vernielen en den telegraafkabel te kappen.

Daar werd de „Emden" door de „Sydney" verrast en in een hevigen strijd, die volgde, heeft de „Sydney" drie dooden en dertien gewonden gekregen. De „Emden" werd op het strand gedreven en 376

Sluiten