Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tember deden de schepen de ....eilanden *) aan, waar de „Niimbeng" zich weer bij hen voegde. Zij had het station in de lucht laten vliegen, den kabel gekapt en in zee gesleept. Verder yernam men., dat er een vüandenjke scheepsmacht in Apia, de hoofdstad van Samoa was. Dadelijk voeren de schepen er met de „Gneisenau" heen, maar zij werden bitter teleurgesteld. De vijand had reeds op 29 Augustus Apia verlaten en de stad met 800 man bezet. De Duitsche schepen voeren verder, vulden bij de Fransche Gezelschapseilanden hun 'kolenvoorraad aan en haalden wat versch Vleesch. Op 22 September verschenen zij voor Papelte op het Fransche eiland Tahiti. De Duitschers vernielden daar de drie forten, de kanonneerboot „Zelée", de werf en het steenkolenmagazijn. De forten schoten veel te kort. De Duitschers vuurden heel langzaam, elk schot moest treffen. Op 2 October stoomden zij naar de ....eilanden2) waar zij op 12 October aankwamen. Misschien komt het nog tot een gevecht met Vier Engelsche kruisers, die de „Dresden" vervolgd hebben. Ook de „Leipzig", die, een Japanschen kruiser, genaamd „Idzoema", op het spoor is, moet zich nog bij ons voegen...."

De veronderstelling in het slot van deze mededeeling, dat het misschien nog tot een gevecht zou komen met vier Engelsche kruisers* die de „Dresden" hadden vervolgd, werd spoedig werkelijkheid.

Bij de Chaleensehe kust, in de nabijheid van het eiland Santa Maria, op de hoogte van Goronel, ontmoette bet Duitsche smaldeel den len November een ongeveer even sterk Engelsch eskader.

Admiraal Von Spee berichtte van deze „ontmoeting":

„Op 1 November ontmoetten op de hoogte van Goronel de „Scharnhorst", Gneisenau", „Leipzig" en „Dresden" de Engelsche kruisers „Good Hope", „Monmouth", „GtLasgow" en den hulpkruiser „Otranto".

„De Nürniberg" was tijdens den slag gedetacheerd. Bij zware zee werd het vuur op grooten afstand geopend. De artillerie van de vijandelijke schepen werd na 52 minuten tot zwijgen gebracht. Het vuren werd na het invallen van de duisternis gestaakt. De „Good Hope" werd door het artillerievuur en een ontploffing ernstig beschadigd. Men verloor he* schip in de duisternis uit het gezicht.

,,De „Monmouth" ging op de vlucht. De „Nürnberg" vond haan met sterke slagzijde. Zij werd beschoten en sloeg om. De redding van de bemanning was wegens de zware zee, drie er stond en het gebrek aan booten, niet mogelijk. De „Glasgow" is bhjkbaar Moht beschadigd ontkomen.

„De hulpkruiser vluchtte na een ernstigen treffer buiten het bereik van ons vuur.

*) Deze eilanden zijn niet bij name genoemd.

2) Ook van deze eilanden noemde de briefschrijver de namen niet. -

387

Sluiten