Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Glasgow" hield daarop met vuren op en kwam naderbij. Booten werden gestreken om'het overschot van de bemanning te redden. Maar toen de eerste Engelsche boot van boord roeide, ging er op de „Leipzig" weer een kanon af en de granaat sprong op de „Glasgow". Dadelijk werd er weer een salvo op de „Leipzig" afgevuurd, die haar ondergang verhaastte.

De Engelsche officieren betuigden later hun spijt over. dezen afloop, aangezien ze geneigd waren aan te nemen, dat het laatste schot van de „Leipzig" bij ongeluk afging

De „Nürnberg" en de „Dresden" wisten, terwijl de „Scharnhorst", „Gneisenau" en „Leipzig" hun doodsstrijd streden, te ontkomen. De „Nürnberg" werd echter denzelfden 8en December na een opwindende jacht ook door het Britsche eskader ingehaald. Aangemaand zich over te geven, weigerde de „Nürnberg" dit, waarop ook hier weer de strijd begon, die voor de „Nürnberg" eindigde met haren ondergang.

De „Dresden" wist nog. tot 15 Maart 1915 aan de nasporingen en achtervolgingen harer vijanden te ontkomen. Toen brak ook voor de dappere bemanning van dit schip de doodsure aan ....

De Engelsche Marine had hare revanche gevonden. Duitschland betreurde tegelijk met het vijftal kostbare schepen het verlies van meer dan 1800 manschappen. En onder dezen was ook admiraal Von Spee met zijn beide zoons.

Dat er in Engeland blijdschap heerschte, was geen wonder. En geen wonder ook was, dat Engelands Marine-Minister Churchill aan vice-admiraal Yashiro, zijn Japanschen ambtgenoot, seinde:

„Met het zinken van de „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leipzig" en „Nürnberg" is het heele Duitsche eskader, dat bij het begin van den oorlog zijn basis in Tsingtao had, vernietigd, welke basis zelf is ingenomen. Deze gebeurtenis is het besluit van het krijgsbedrijf, dat de verbonden vloten ruim vier maanden lang in den Grooten Oceaan hebben verricht. Al is het een Britsch eskader in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan te beurt gevallen, om den genadeslag te geven, grootendeels is het te danken aan de machtige en onvermoeide hulp van de Japansche vloot, dat die uitkomst verkregen is. Was de vijand weer westwaarts gevaren, de eer zou te beurt zijn gevallen aan het Japansche en het Australische eskader, die in de algemeene samenwerking' opkwamen.

„De vrede Van den Grooten Oceaan is voorloopig hersteld en de handel van alle landen kan over de wijde uitgestrektheid van de kust van Mozambique tot die van Zuid-Amerika veilig voortgaan. De uitdrijving van de Duitschers uit het Oosten is volledig en met goede en waakzame maatregelen zal het uiterst moeielijk en hachelijk voor hen zijn, er terug te keeren "

393

Sluiten