Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

Blz. 3 Bijvoegen:

Voorts artikel 2 der ordonnantie van 15 Maart 1917 (Staatsblad No. 112) luidende:

Ten tweede: Te bepalen dat, waar in ordonnantiën dan wel in besluiten van den Gouverneur-Generaal of van lagere autoriteiten gesproken wordt van:

I. „Europeesch(e) geneesheer(en)" of „Europeesch(e) geneeskundige^)", daarvoor gelezen wordt: „arts(en)" of indien uit de verordening of het besluit blijkt dat alleen in 's Lands dienst

, zijnden bedoeld zijn: „Gouvernements arts(en) ';

II. „Inlandsch(e) geneeskundigen)", „Gouvernements Inlandsen^) geneeskundige(n)", ..Inlandsch(e) genees- en heelkundi-

■ ge(n)". „Inlandsch(e) genees-, heel- en verloskundige(n)" „dokter(s) djawa", „Inlandsch(e) arts(en)" of „Gouvernements Inlandsch(e) arts(en)", daarvoor gelezen wordt:

a. „dokter(s) djawa" of, voor zoover de betrokkenen in 's Lands dienst zijn „Gouvernements dokter(s) djawa", indien uit' de verordening of het besluit blijkt dat bedoeld zijn personen in het bezit van een diploma van dokter djawa op den voet van het „Reglement voor de school tot opleiding van Inlandsche geneeskundigen te Weltevreden", vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 24 November 1875 No. 7 (Staatsblad No. 265),

dan wel:

b. Jndisch(e) arts(en)" of, voor zoover de betrokkenen in 's Lands dienst zijn, „Gouvernements Indisch(e) arts(en)", indien uit de verordening of het besluit blijkt dat bedoeld zijn personen In het bezit van een diploma, hetzij van Inlandsch arts op den voet van het „Reglement voor de school tot opleiding van Inlandsche artsen", vastgesteld bij artikel 1 van het besluit van 9 December 1902 No. 38 (Staatsblad No. 443) hetzij van het eindexamen der Nederlandsch-Indische artsenschool ingesteld bij artikel 1 van het besluit van 8 Mei 1913 No 42 (Staatsblad No. 365),

dan wel:

-c „(Gouvernements) dokters djawa en (Gouvernements) Ind.sche artsen", indien het blijkt dat zoowel de bezitters van de sub a als van de sub b gemelde diploma's bedoeld zijn.

en artikel 3 van het Gouv. Besl. van 15 Maart 1917 No 62 (Staatsblad No. 113) luidende:

Sluiten