Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

STAAT LETTER B, aangevende de samenstelling, zoomede de bezoldiging en verdere voordeden van het personeel bij het Krankzinnigengesticht te Lawang en het daarbij behoorend annexgesticht Soeko.

Bezoldiging ... . , ï per maand Verhoogingen m

in guldens 9uldens

Betrekkingen 1

E ■ .e 1 2 P S s

•- '3 5 "O e «ï *-

c S 2 » I o S ">

; i [ I < I m |og-

Geneesheer-directeur fjj 800 1200 2 ' 200 I 3

Geneesheer >) .„ 50o | j 000 5 | 100 I 3

Gouvernements Indisch arts 2) .... op een toelage boven de hem volgens de bepalingen toekomende inkomsten: voor' het gesticht te Lawang van ƒ 50 en voor het annex-gesticht te Soeko van ƒ 100 's maands.

Huismeester ») 300 , 400 | 4 j 25 | 3

benevens eene toelage van ƒ 50 's maands voor het voeren der administratie van het annex-gestich't : - te Soeko.

Hoofdverpleger (-verpleegster) ") . .\

Landbouwopzichter 3j J, 150 250 4 I 25 3

Opzichter over de werkplaatsen '■<).ƒ Ambtelijk gediplomeerd verpleger (verpleegster) 3) ^ 6Q | gQ | 3 1 lQ j 3

benevens eene toelage van ƒ 30 's maands ingeval van plaatsing bij ,, , , het annex-gesticht te Soeko.

Verpleger (verpleegster) 4) 1

Portier 5) '.'.'. '.'.( 50 60 2 I 5 3

Nachtwacht *) ) i 0 ó

Leerling-verpleger (-verpleegster) ij 40 40 _ _ j Ondergeschikt personeel •) .' naar verdienste, met' een minimum

van ƒ 12 en een maximum van

ƒ 40 's maands.

) De geneesheer-directeur en de geneesheer zullen de voor hen bestemde Gouyernementswoningen bij het krankzinnigengesticht betrekken tegen de daartoe vastgestelde of nader vast te stellen korting op hunne bezoldiging, zullende deze korting echter niet verschuldigd zijn door hen die bij de inwerkingtreding van het besluit van 28 December 1914 no. 2 (Staatsblad no. 786) reeds in gemelde betrekkingen werkzaam waren ') Geniet vrije woning.

3> Geniei huisvesting of huishuurindemmiteit van ƒ 25 's maands en voeding als voor lijders der tweede klasse. t| S6niet uhuisvestin9 en voeding als voor lijders der tweede klasse ) Oeniet huisvesting en voeding als vcor lijders der derde klasse ) oeniet. voor zoover noodig, ter beoordeeling van den geneesheer, directeur, huisvesting en voeding als voor lijders der vierde klasse

Sluiten