Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Bz- Formatie van het personeel van het Koningin Wilhelmina

210-211. Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 18 Juli 1917 No. 18 (Stbl. No. 398).

Gelet enz. ,

Is goedgevonden en verstaan :

Eerstelijk: Met buitenwerkingstelling van de artikelen 3 en 4 van het besluit van 19 Januari 1910 No. 11 (Staatsblad No. 44),

Ïzooals eerstgemeld artikel luidt ingevolge het besluit van 18 Januari 1911 No. 40 (Staatsblad No. 99), van artikel 3 van het besluit van 28 December 1910 No. 59 en artikel 2 van het besluit van 1 October 1914 No. 23, bij h'et Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng in dienst te stellen:

a. een geneesheer-directeur op eene aanvangsbezoldiging van / 600._ (zes honderd gulden) 's maands;

b. 1 (één) verpleegster huishoudster op eene bezoldiging van ƒ 50.— (vijftig gulden) 's maands benevens vrije woning in het Gasthuis en vrije voeding;

c. 1 (één) mandoer-schrijver op eene bezoldiging van hoogstens ƒ 30.— (dertig gulden) 's maands benevens vrije woning in het Gasthuis;

d. 4 (vier) oppassers, ieder op eene bezoldiging van hoogstens ƒ 15. — (vijftien gulden) 's maands benevens vrije woning in het Gasthuis ;

e. 4 (vier) bedienden, ieder op eene bezoldiging van hoogstens ƒ 12.50 (twaalf gulden vijftig cent) 's maands;

/. 1 (één) kok op eene bezoldiging van hoogstens ƒ 15.—

(vijftien gulden) 's maands; g. 1 (één) hulpkok op eene bezoldiging van hoogstens ƒ 10.—

(tien gulden) 's maands.

Ten tweede: Ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng beschikbaar te stellen een bedrag van ƒ 100.— (een honderd gulden) 's jaars voor de aanschaffing en het onderhoud van Instrumenten en b.enoodigdhedën.

ƒ .300.— (drie honderd gulden) 's jaars voor het onderhoud en de aanvulling van den inventaris;

ƒ 90.— (negentig gulden) 's jaars voor schrijfbehoeften.

Sluiten