Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

Blz. 234. Regelen voor de toekenning van tegemoetkomingen uit 's Lands kas aan gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen ten behoeve van hunne ziekeninrichtingen (Stbl. 1917 No. 229).

ARTIKEL |

(1) Aan geoiedsdeelen met eigen geldmiddelen kunnen ten behoeve van hunne ziekeninrichtingen door den Gouverneur-Generaal tegemoetkomingen worden verleend op den in deze Regelen omschreven voet, met dien verstande dat, wanneer voldaan wordt aan de vereischten en voorwaarden in deze Regelen gesteld, onthouding van tegemoetkoming slechts zal plaats hebben in bijzondere omstandigheden en bij een met redenen omkleed besluit.

(2) De Gouverneur-Generaal is bevoegd in bijzondere omstandigheden bij verleening van tegemoetkomingen aan ziekeninrichtingen als in het vorkje lid bedoeld bij een met redenen omkleed besluit af te wijken van het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 2.

Onder ziekeninrichtingen zijn bij de toepassing van deze Regelen te verstaan:

a. ziekenhuizen, zijnde inrichtingen, waarin door een tot uitoefening van de geneeskunde in Nederlandsch-Indië bevoegd geneeskundige aan in die inrichting opgenomen personen geneeskundige hulp wordt verleend, voor welke hulp de geneeskundige dagelijks beschikbaar moef zijn;

b. "hulpziekenhuizen, zijnde inrichtingen waar, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, tot ten hoogste vijf en twintig zieken kunnen worden opgenomen tot het bekomen van geneeskundige hulp als bedoeld in de „Gebruiksaanwijzing van de medicijnen, die uit 's Lands voorraad verstrekt worden aan ambtenaren van het Binnenlandsch-Bestuur en anderen ten behoeve van de zieke bevolking", hetzij die hulp verleend wordt door een in Nederlandsch-Indië bevoegd geneeskundige, hetzij daarvoor dagelijks beschikbaar is iemand in het bezit eener verklaring van een zoodanig geneeskundige, dat te zijnen genoege is aangetoond dat de betrokkene voldoende bekwaamheid en geschiktheid bezit om vorenbedoelde hulp te verleenen.

Sluiten