Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

f| 237. Bij het Gouv. besl. van 27 December 1916 No. 32 is met der e. buitenwerkingstelling van artikel 1 Van het besluit van 18 Mei 1915 No. 17, machtiging verleend om ten behoeve van de „Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Leprozen-Kolonie in de residentie Riouw en Onderhoorigheden" te Tandjong Pinang (Riouw en Onderhoorigheden), welke het beheer voert over het op het eiland Si Katap in genoemd gewest opgericht melaatschengesticht te beschikken over eene

a. f 10.— (tien gulden) per maand' voor iederen in'die leproserie verpleegden lijder, tot een maximum van 30 lijders;

b. ƒ 20.— (twintig gulden) per maand voor de bezoldiging van een mandoer bij die inrichting.

Blz. 238. Bij Gouv. Besl. van 31 Juli 1917 No. 27 is ten behoeve van ' onder h. het leprozengesticht te Sitoemba een bedrag van ƒ 30 's maands beschikbaar gesteld voor de bezoldiging van een mandoer (ƒ 20) en een mandoeres (ƒ 10).

Blz. 238. /■ Leprozenkolonie in de onderafdeeling Singkawang der residentie Westerafdeeling van Borneo.

Deze kolonie, uitgaande van de te Pontianak gevestigde Vereeniging der Paters Capucynen ontving bij hët Gouv. Besl. van 18 April 1917 No. 61, bij wijze van üjdelijken maatregel eene subsidie van:

a. ƒ 10.— (tien gulden) per maand voor iederen in die leproserie verpleegden lijder, tot een maximum van 80 lijders; *

b. ƒ 20._ (twintig gulden) per maand voor de bezoldiging van een mandoer bij die inrichting;

c. ƒ 50.— (vijftig gulden) per maand, als buitengewone toelage aan den Officier van Gezondheid, belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst te Singkawang, voor

. het twee maal per week bezoeken van de leprozenkolonie, ter uitoefening van het geneeskundig toezicht op delijders.

Sluiten