Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Blz. 245. Blijkens het Gouv. Besl. van 13 Juli 1917 No. 34 wordt in-

Kzake het verleenen van kostelooze genees-en verloskundige hulp van 's landswege aan daarop rechthebbenden door de Regeering het standpunt ingenomen, dat die hulp slechts voor zooveel mogelijk zal worden verleend en dat, indien die hulp niet kan worden verschaft, hetzij omdat op de standplaats van den rechthebbende geen geneesheer of vroedvrouw van Gouvernementswege kan worden geplaatst, dan wel omdat de daartoe aangewezen deskundige tijdelijk niet beschikbaar is, van een recht op terugvordering van den Lande van door den rechthebbende betaalde kosten voor genees- of verloskundige hulp geen sprake kan zijn.

Sluiten