Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Blz. 319. K. Rondschrijven' van den Hisp. Chef B.G.D. aan de Hoofden

Ivan Gewestelijk bestuur in Ned.-Indië van 15 Juni 1917 No. 4918 omtrent de onverwijlde opzending van door vermoedelijk dolle honden geïnfecteerde personen naar het tnstituut Pasteur te Weltevreden. Bij het dezerzijdsch schrijven van 9 Februari 1911 No. 267 werd bij de Hoofden van Gewestelijk bestuur aangedrongen op onverwijlde opzending van door vermoedelijk dolle honden geïnfecteerde personen naar het InstituutP asteur te Weltevreden. Aangezien blijkens mededeeling van den Directeur van genoemde inrichting met dat verzoek niet altijd rekening wordt gehouden, heb ik de eer „ "werJf«ellentie_ beleefd uit UHoogEdelGestrenge te noodigen de aandacht van de Hoofden van plaatselijk bestuur in Uw gewest te willen vestigen op het vorenbedoeld schrijven. Den inhoud daarvan laat ik gemakshalve hieronder volgen. „Volgens bericht van den Directeur van de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteur te Weltevreden komt het in den laatsten tijd herhaaldelijk voor, dat personen, die door vermoedelijk dolle honden zijn geïnfecteerd, niet direct naar het Instituut Pasteur ter behandeling worden opgezonden, doch worden aangehouden totdat van gemeld Instituut bericht is ontvangen of het inmiddels naar dat Instituut opgezonden van den verdachten hond afkomstige materiaal bij onderzoek op rabies een positief resultaat heeft opgeleverd.

Daar dit wachten op bericht uit Batavia volgens Dr. Nijland de kans op succes bij een eventueel noodige behandeling aan het Instituut belangrijk vermindert, heb ik de eer UHEdG. te verzoeken de Hoofden van Plaatselijk Bestuur in Uw gewest te willen doen weten dat onverwijlde opzending van door vermoedelijk dolle honden geïnfecteerde personen dringend noodig is en dat, indien ook materiaal voor onderzoek aan meergemeld Instituut kan worden gezonden, de opzending van de personen tegelijk met of zelfs nog vóór die van het materiaal dient te geschieden."

Eenige exemplaren van dit rondschrijven gaan hierbij ter

Everdeeling aan de Hoofden van plaatselijk bestuur in Uw gewest. De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (w.g.) DE VOGEL.

Sluiten