Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

10 — uitmuntend

9 — zeer goed

8 — goed

7 — ruim voldoende

6 — voldoende

5 — twijfelachtig

4 — onvoldoende

3 — zeer onvoldoende

2 — gering

1 — zeer gering.

Bij toekenning van gemiddelde cijfers worden voorkomende breuken kleiner dan een half verwaarloosd; die grooter dan een half voor een geheel gerekend.

Bedraagt de breuk een half, dan wordt bij meerderheid van stemmen door de commissie of betrekkelijke subcommissie beslist, of zij verwaarloosd dan wel voor een geheel gerekend zal worden.

Bij staking van stemmen wordt de breuk voor een geheel gerekend.

ARTIKEL V.

De commissie beslist omtrent elk der candidaten, of hij al dan niet tot het examen zal worden toegelaten.

Hiertoe worden door den directeur der school alle cijfers der periodieke beoordeelingsstaten van zoo mogelijk de laatste vier kwartalen verstrekt.

Een candidaat wordt niet toegelaten tot het eindexamen :

a. wanneer hem voor een der rubrieken I, II en III, genoemd in de „Vereischten, waaraan de leerlingen der S.T.O.V.I.A. bij het eindexamen moeten voldoen", een gemiddeld onvoldoend cijfer (4 of minder) is toegekend;

b. wanneer hem voor een der rubrieken I, II, III, IV en VII , het cijfer 5 en verder voor een of meer rubrieken een

cijfer lager dan 6 is toegekend;

c. wanneer hem voor twee der rubrieken IV tot en met VIII een onvoldoend cijfer (4 of minder) is toegekend.

Toelating tot het eindexamen kan door de commissie worden geweigerd, indien aan een candidaat voor een der rubrieken V, VI en VIII een onvoldoend cijfer (4 of minder) en voor een andere van deze rubrieken het cijfer 5 is toegekend.

Sluiten