Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Blz. 377. Onder 8 bijvoegen:

Moeara Aman (Benkoelen) ƒ 30.— G. B. 21 Juli 1913 No. 17 (Stbl. No. 463).

iBij art. 6 van het Gouv. besl. van 20 Juli 1917 No. 39 (Stbl. No. 429) is bepaald dat met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige voorschriften, voor zoover Gouvernements Indische geneeskundigen in het genot zijn"gesteld van eene toelage wegens dure levenswijze, die toelage a. vervalt voor zoover zij niet hooger is dan het bedrag der huishuurvergoeding, waarop door hen ingevolge artikel 3 van dit besluit bij gemis aan vrije woning aanspraak kan worden gemaakt, b. wordt verminderd tot het verschil tusschen die toelage en de onder a bedoelde vergoeding indien die toelage het Wéf'fi- bedrag der vergoeding overtreft. Bij art, 7 van het Gouv. Besl. van 20 Juli 1917 No. 39 (Stbl. No. 429) is met buitenwerkingstelling van het onder b. bepaalde in het besluit van 20 Mei 1911 No. 9 bij wijze van tijdelijken maatregel bepaald, dat de Gouvernements Indische geneeskundigen van de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Soerabaja, die voor eene tijdelijke werkzaamstelling te Merauke (Ambsina) zijn aangewezen en gedurende die werkzaamstelling hun gezin te Soerabaja achterlaten, boven hunne bezoldiging zullen genieten eene toelage van ƒ 20.— (twintig gulden) 's maands.

Sluiten