Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

d. een bewijs, dat zij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;

e. een bewijs, dat zij voldaan heeft aan het examen van mantriverpleger, aan het examen voor ziekenverpleging bedoeld in Bijblad No. 8378 of in het bezit is van een door den Hoofdinspecteur volgens artikel 3 van het Gouvernements besluit van 20 Augustus 1915 No. 43 aan laatstgenoemd bewijs gelijkwaardig verklaard getuigschrift.

ARTIKEL 4.

(1) De inschrijving als leerling-vroedvrouw geschiedt door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

(2) De aanvrage tot inschrijving wordt gericht tot genoemden dienstchef en aan hem ingediend door tusschenkomst van 'den betrokken Inspecteur van dien dienst door de(n) verloskundige, die de opleiding op zich wil nemen, onder overlegging van de in artikel 3 genoemde bescheiden.

ARTIKEL 5.

Het programma van het examen is als volgt:

A. Theoretisch gedeelte:

a. elementaire kennis van het samenstel van het menschelijk lichaam en zijne verrichtingen;

b. meer bijzondere kennis van het bekken en van de vrouwelijke geslachtsdeelen;

c. kennis van den loop der zwangerschap, der baring en van het kraambed in den regelmatigen toestand en van den daarbij te verleenen bijstand;

d. theoretische bekendheid met en practische bedrevenheid in de toepassing van antisepsis gedurende de baring en het kraambed, benevens eenige kennis aangaande de zwangerschapshygiëne; if^iè'?

e. kennis van de meest voorkomende stoornissen gedurende de zwangerschap, de baring en het kraambed en van de daartegen aan te wenden middelen, b. v. het verrichten van eene onderhuidsche injectie;

ƒ. eenige kennis van de behandeling en verpleging van het pasgeboren kind in de eerste levensdagen.

B. Practisch gedeelte:

a. aanwijzing op het droge bekken of op het fantoom van

Sluiten