Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Ten derde: Te bepalen dat het in dit besluit vermeld verplegingspersoneel verplicht is, waar daartoe gelegenheid bestaat, te wonen in eene tot de ziekeninrichting, waarbij het is werkzaam gesteld, behoorende woning, in welkgeval het personeel inwoning (met inbegrip van verlichting en bewassching) geniet, tegen inhouding op de maandelijksche bezoldiging van 15 (vijftien) ten honderd.

Ten vierde: Voor zooveel noodig met afwijking van artikel 2 der Bepalingen omtrent kostelooze gouvernements hulp aan Europeanen (Staatsblad 1906 No. 213) te bepalen, dat het in dit besluit vermeld verplegingspersoneel alsmede het wettig gezin vrije geneeskundige behandeling geniet door de(n) geneeskundige(n) van de ziekeninrichting, waarbij dat personeel is werkzaamgesteld, met kostelooze verstrekking van genees- en verbandmiddelen.

Ten vijfde: Te bepalen, dat benoembaar zijn tot de betrekking van:

a. hoofdverpleger (-verpleegster) en verpleger (verpleegster) der 1ste klasse zij, die in het bezit zijn van een Nederlandsch getuigschrift, dat door den Nederlandschen Bond voor ziekenverpleging als gelijkwaardig met het zijne is erkend, of zij, die het Nederlandsch-Indische examen voor ziekenverpleging hebben afgelegd, als bedoeld in het besluit van 20 Augustus 1915 No. 43 (Staatsblad No. 514);

b. verpleger (verpleegster) der 2de klasse zij, die in het bezit zijn van het zoogenaamde militaire of van een hiermede door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, gelijkwaardig verklaard getuigschrift voor ziekenverpleging.

Ten zesde: Krachtens de machtiging bedoeld in het Koninklijk besluit van 29 Juli 1916 No. 78 (Indisch Staatsblad No. 724), en ten vervolge van het besluit van 19 Maart 1917 No. 23 (Staatsblad No. 118) de benoeming en het ontslag van de hoofdverplegers (-verpleegsters) en de verplegers (verpleegsters) der 1ste klasse over te dragen aan den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

Ten zevende: Bij de benoeming van het in dit besluit vermeld verplegingspersoneel kan de diensttijd, na het verwerven van het getuigschrift, waaraan dat personeel zijn benoembaarheid ontleent, doorgebracht in eene lands-, gemeente-

Sluiten