Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

Blz. 403. Gouv. Besl. van 15 Maart 1917 No. 60.

Eerstelijk: Bij wijze van tijdelijken maatregel te bepalen dat de mantriverplegers bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, voor zoover zij van Java afkomstig zijn, bij werkzaamstelling in de Buitenbezittingen in het genot treden van eene toelage wegens dienstbelang boven hunne bezoldiging van ƒ 10 (tien gulden) 's maands.

Ten tweede: enz.

Blz. De Gouv. besl. van 16 Januari 1913 No 67 (Stbl. No 133),

409-410. 9 Augustus 1913 No. 22, 12 October 1912 No. 9, 16 Augustus 1914 No. 14 en 21 Augustus 1916 No. 62 zijn buitenwerkinggesteld bij art. 1 van het Gouv. Besl. van 7 September 1917 No. 28 (Stbl. No. 551).

Blz. 415. Het Gouv. Besl. van 4 November 1916 No 34 betreffende het reglement voor de gezondheidscommissie te Batavia is opgenomen in het Bijblad onder No 8635.

Blz 423. Het besluit van den Hisp. B. G. D. van 25 November 1916 No. 9755 houdende vaststelling eener instructie voor de Directeuren der Centrale Burgerlijke Ziekeninrichtingen te Batavia, .Semarang en Soerabaja is opgenomen in het Bijblad onder No. 8658.

Blz. 427. De onder ///.vermelde Voorschriften betreffende de bevoegdheden en verplichtingen van de Gouvernementsartsen zijn opgenomen in het Bijblad onder No. 8700.

Sluiten