Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

Blz. 429. lila. Instructie van de gewestelijke Gouvernementsartsen.

Besl. van den Hisp. B.G.D. van 16 Maart 1917 No. 2244 (Bijbl. No. 8727).

ARTIKEL 1.

(1) De gewestelijke Gouvernements artsen oefenen onder de rechtstreeksche bevelen van den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, ter beschikking van wien zij zijn gesteld, het geneeskundig staatstoezicht uit binnen het hun aangewezen ressort, waartoe zij in dat ressort:

a. zich op de hoogte houden, ook door onderzoek der volksziekten van den staat der volksgezondheid en van de toepassing der voorschriften den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst betreffende;

b. de gegevens voor de sterfte-statistiek, zoo mogelijk uitgebreid tot de geboorte-statistiek, verzamelen, controleeren en zoowel statistisch als grafisch bewerken;

c. hetzelfde verrichten ten opzichte van de gegevens omtrent in hun ressort voorgekomen gevallen van besmettelijke ziekten;

d. voor zoover hun dat door den Inspecteur is opgedragen, toezicht uitoefenen op den arbeid en de plichtsbetrachting van

ffifc'- allen die op het gebied van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst voor den Lande werkzaam zijn —met uitzondering van het personeel verbonden aan het Hoofdbureau, aan het Geneeskundig Laboratorium, aan de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteur, aan de Scholen tot opleiding van Indische artsen, aan de afdeelingsbureaux, aan de Centrale burgerlijke ziekeninrichtingen en aan de krankzinnigengestichten — dan wel in eenigen vorm voor de behandeling of verpleging van zieken uit de schatkist voordeelen genieten en aan vorenbedoelde organen van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst voorlichting naar behoefte geven;

e. hun bijzondere aandacht wijden aan de vaccine-toestanden in hun ressort benevens — voor zoover hun dct door den Inspecteur is opgedragen — aan den hygiënischen toestand van gouvernements inrichtingen (gevangenissen, scholen, kazernes voor gewapende politiedienaren e. d.), van inrichtingen van openbaren aard (markten, vleeschhallen, enz.) en van de bijzondere voorzieningen der locale ressorten (abattoirs, waterleidingen, rioleeringen, enz.).

Sluiten