Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

Rondschrijven van den Hoofdinspecteur, Chej van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 14 Augustus 1917 No. 6548 aan de Voorzitters van de Geneeskundige Commissies te Batavia, Buitenzorg, Magelang, Tjimahi, Semarang, Willem I, Djokjakarta, Soerakarta, Malang, Soerabaja, Padang, Koeta Radja, Makasser, Medan en Amboina.

In vervolg op mijn schrijven dd. 15 Juni 1015 No. 5085, heb ik de eer UHEG mede te deelen, dat de vraag gerezen is, welke termijn moet worden verstaan onder de in dat schrijven voorkomende woorden „kort na hün indiensttreding."

Het wil mij voorkomen dat hiervoor in het algemeen een termijn van vier jaren ware te stellen, waarom ik U bij dezen verzoek die woorden in bovengenoemd schrijven aldus te willen lezen: „binnen vier jaren na hunne indiensttreding." *)

*) Een dergelijk schrijven is eveneens gezonden aan den Voorzitter van- de Geneeskundige Commissie te Fort de Koek.

Sluiten