Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

19

50. Twee wapens: 1. een rechterschuinbalk, beladen met drie ruiten; 2. (in ruitvorm) gevierendeeld: I. en IV. drie pelikanen (2 en 1); II. en III. niette onderscheiden; helmteeken van 1. een uitkomende eenhoorn, van 2. een pelikaan tusschen twee molenwieken.

Hier legd begraven Den Heere Wilhelmus Hogerwaard heere van Waverveen en Valkesteyn in leeven oudste bedienaar des godlijken woords in de Gemeynte Jesu Christi te Batavia gebooren den 14 November 1694 en overleden den 21 November 1754 met desselfs huysvrouw Agatha van Tets geboore den

17 Mey 1711 overleeden den 17 Augustus 1759.

51. I. G. M. 17^67 en I. v. d. K. 17^54.

52. Grafstede van Joost Hovius officier van den Ed. Hove van Hollandt en Westvrieslandt sterft den XXII Julius ao 1671 ende sijn huisvrouwe Catharina Foullon.

53. Hier leit begrave" Agatha Nilad weduwe va Lymbri (wapen: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk).

'54. Wapen gevierendeeld: I. en IV. een leeuw; II. en III. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld van vier en drie bijen. Helmteeken een uitkomende leeuw. Crispijn

55. Hier leyt begraven Ysebrant van Bleyswijck in sijn leven agent van de Edele Mogende Heeren van de Ommelanden en de stadt Embden sterf den .. September 1655 ende juffrou Margrieta Maes de Loucquere sijne huysvrou sterft den

18 November 1654.

56. Hendrick Coemans Jacobssoon ende Petronella Groene Adriaens sijne huysvrouwe; dese plaetse besorchden tot hare ruste. Hendrick Coemans Jacobssoon sterft den XXX Aprilis MDCLXIII den IX van den selve maent out geworden sijnde LI jaren.

Petronella Groenen Adriaensdochter sterft den X December MDCLXXXI den X Maert out geworden sijnde LXIX jaren.

57. Aan den muur, als men van het koor komt, links, ziet men het monument Van Vosbergen.

Bovenaan in ruitvorm het wapen Van Vosbergen gedeeld met Van Panhuys.

Sluiten