Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

22

Clarissimo, consultissimo, doctissimo viro Arnoldo Nicolai, antea quide Hollandiae senatus, postea vero supremi concilii ab ordinibus confoederatarum provinciarum Hagae comitis stabiliti praesidi integerrimo, [fratri] charissimo amantissimoque frater et [soror soro]rumque liberi moesti posuere, [vixit annos LXIII1] obijt XIo Kalendas [Feb. anno a] Christo nato [MDXCII].

(Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomende boom.)

63. [Hier leyt begraven] wijle juffrouw Hermina Cornelia Peers obiit 24 January 1739 oud 16 jaren en 9 maenden. Wijle juffrouw Cornelia Koothof weduwe wijle Antony van der Sa lm, obiit 15 April 1748 oud 75 jaren.

Wijle de Heer Caspar Peers in sijn leven solliciteur militair, mitsgaders capiteyn van de schutterije alhier, obiit 28 January 1750 oud 65 jaren. Cornelia van der Salm eerder weduwe van Caspar Peers en laetst van Hugo van Son in den Heere ontslaapen den 3e Maart 1773. Dit graf mag binnen de tagtig jaaren na de hier boven gemelde sterfdag niet worden geopent of geroert.

64. I van Byemont en A. van Byemont gebr Schuylenburch en L F. van Byemont en M. C. Baronnesse Collot d'Escury gebr. Lestevenon.

S. C. Baronnesse Collot d'Escury gebr. Bickergestr. n Novbr. 1797.

(Vgl. Ned. Adelsboek 1913 blz. 108; Machtelina Christina Lestevenon (f 27 December 1788) was echtgenoote van Robert Baron'Collot d'Escury en weduwe van Mr. Jan Francois van Byemont; Robert baron Collot d'Escury hertrouwde in 1796 met Susanna Catharina Bicker voornoemd.)

Vóór de stoepen van het koor:

65. Wapen en vier kwartieren uitgekapt. In den rand:

Hier is begraven Jonckh. Johan Pers ij n eenich sone Heer Hi pp o 1 y tus en van Vrouwe Elysabe th sterf den 3 January 1625.

Middenop: Int jaer 1604 de~ 3 April sterf en is hier begraven Vrouwe Elysabeth de Jonghe, weduwe va de E. Heere H i p p o 1 y t u s P e r s ij n^die twintig jaeren geweest sijnde president soe va Vrieslant als va Utrecht, is aldaer óp te 3 Decêb. 1568 gesturve en leyt St. Catharine begraven. Hier leyt Yonckvrouwe Anna Pers ij n haer lyeder eenige dochter, sterf den 26 November 1609.

Sluiten