Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooltgensplaat. 264

zijne echtgenoote Leentje Braber overleden den 19 Augustus 1829 in den ouderdom van 75 jaren en cirka 4 maanden.

Op een antieke koperen kroon in de kerk ziet men drie wapenschildjes:

I. Een alliantiewapen: I. gevierendeeld: 1°. en 4°. weer gevierendeeld: 1. en 4. Aerssen; 2. en 3. op goud drie zwarte meerlen (2 en 1); 2°. en 3°. op goud een rooden leeuw. II. gevierendeeld: 1°. Aerssen; 2°. op goud drie zwarte meerlen.

II. Doorsneden: boven op goud vijf zwarte rechterschuinbalken; beneden op groen een gouden ton (?).

HL Gedeeld: 1. effen goud; 2. doorsneden: boven op blauw

een gouden aanziende hertekop; beneden op een geschaakt

veld (goud en rood) een rechterschuinbalk van hermelijn op zilver.

(Vgl. ook Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers, blz. 328.)

Ned. Herv. Kerk te Oosterwijk Z.H.

In een soort van kelder onder de consistoriekamer circa 40 centimeter onder de zoldering ligt eene groote tombe gedekt door een zerk. De tombe is vervallen, men ziet er in o.a. twee volwassen geraamten en een kindergeraamte. De zerk was bedekt met het vuil van jaren. Met veel moeite gelukte het mij echter het opschrift te ontcijferen. In het midden het wapen Van Liere, evenals de kwartieren, uitgekapt en aan weerszijden vier schilden: Liere Baerlandt Berchem Bourgongne Noris Smitty Etten Hesdijn. Hier leyt begrave Heer Willem van Liere in sijner tijdt heere van Oosterwijck Berckou etc. ambassadeur van Hare H. M. Heeren de Staeten Generaal der Vereenichde Nederlanden bij sijne Conincklijcke Mt. van Vrankrijk en de Sereniss. republiek van Venetiën obiit den 2 July 1657.

Sluiten