Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oosterwijk.

265

O Heer hoe groot is 't goet hetwelck ick heb verkregen, terwijl mijn vlees int graf gerustelijck heeft gelegen. De aerd die doornen draeght selfs voor de leliebloem en sterckt mijn geest nu niet, ick spreeck van beter roem, dan 'sweerels heerlijckheyd; ick vind mijn naam geschreven, niet in de ridderschap, maar 't boeck van euwig leven; en meer en wens ick niet; vergeten is de staet, waarin ick ben geweest, omdat dees hooger gaet.

Ned. Herv. Kerk te Oostvoorne.

De merkwaardigheden in deze kerk zijn beschreven in de Wapenheraut 1917, blz. 416, door den Heer H. H. van Dam C.Hzn. Op zerken leest men:

1. Hier leyt begraven Cornelis Jopse Decker in't jaer onses Heeren 1613 ende sijn huisvrou Maartie Vrericks sterft int jaer onses Heeren 1631 ende Vrerick Cornelis Decker sterft den .. Junius 1653 oudt 49 j.

2. Hier leyt begraven Arintie Korvijnck huysvrouwe va Frerick Cornelisz. Decker sterf den 15 Juli 1642.

Hier leyt begraven Truitie Sens de huisvrow van Vrerick Cornelisse Decker sterft op den 10 Feberuwary anno 1652

ouat omtrent dó jaren.

3. Hier leyt begra[ven]

Huybrecht Kley[burgh] in sijn leven smo

van Oostvoren

den 6 April anno

oudt 58 jaren. Hier leyt begrave

Neeltie Aren

vrou van Huybrecht Kleyburch sterft den 12 December

oudt 58 jaren. (Een merk.)

Rechterzijde ontbreekt.

Sluiten