Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

344

van., ghe werf weduwe van IJsbrant Adriaense Blanckert gestorven den 13 September 1649 (?) oudt sijnde .. jaren. (no. 238)

120. Hier leyt begraven Jan Jacobsz. Roos Burgemr. die op den 3en Paesdach ao 1572 van de Spaniaerde int incomen is doorschoten ende Catarina Goosensd. sijn huisvrou starf de 27 Juni 1575. Noch Jacob Jansz. Roos starf den 8en Octobris anno 1610. Noch begraven Maritgen Jansd. Verschoor weduwe van de Burgemeester Jacob Jansz. Roos ende is gestorven op den eersten December anno 1625 out 71 jaren.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een vlucht.)

Hier leit begraven Mr. Henrick Roos in sijn leven secretaris deser stede is gestorven de 11e September 1630 out sijnde 44 jare met sijn huisvrou Margareta Isbrants Kievitsdr. gestorve op den XXXe Meye ao 1636 out sijnde 50 jaeren. (no239)

121. Wapen uitgekapt; helmteeken een wolf (?) tusschen een vlucht, (no. 240)

122 en 123. Hier leggen begraven Mr. Antonis Willemsz. Doctor in Beyde rechten ende oudt secretaris deser stede is gestorven den VHIIe July anno 1638.

Adriana Pieters van Walenburch huisvrouwe van mr. Antonis Willemsz. doctor in Beyde Rechten ende out secretaris deser stede sij sterf den XlXe Meye ano MVIc XXXIV.

(Wapens uitgekapt.) (nos. 241 en 242) (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1900 blz. 209.)

124. Hier leit begraven Brechgen jansd. Vermey huisvrou van Maerten Huigen van Noorden ende is gestorven den 12en April ano 1632. Maerten Huighen van Noorden oudt schepen der stadt Rotterdam ende is gestorven op den 18en Augusty anno 1642 oudt sijnde 81 jaren.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een vlucht.)

Hier leit begraven Trijntgen Aergensd. de huisvrouwe van Maerten Huygen van Noorden die out was ontrent56 yaren is gestorven op den 14 Septem. anno 1618. (no. 243)

125. Hier leit begraven Huibert Bontenbal ende is gestorven op den 21 en Maert anno 1632 oudt sinde 74 jaere. Hier leggen begraven Lidewi Jacobs van Ve..en de huisvrou

Sluiten