Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

345

van Hubrecht Bontenbael is gestorven op den tweeden Meye anno 1627 oudt 75 jaeren. Jacob Bontenbael is gestorven op den VIHIen November anno 1628 oudt 39 jaeren.

Hui bert Bonteball

(Wapen uitgekapt.) (no. 246)

126. In de vier hoeken de wapens:

I. drie klaverbladen op II. een leeuw takje (2 en 1)

III. drie boomen, waarvoor IV. twee klimmende toegeeen heg wende hazen (?) herten (?).

Begraeffenis Ghyelis Handerix en Brecht'kë Aellers sij huysvr. beyde tsarne ongglclijck verdronckë dë 19 Decëb. 1617 en sij gevonde en begran de 8 Junij 1618. (Wapen uitgekapt.) (no. 261)

Hier leit begravë Gijsbert Simonsz. van der Haven Brouwer int Swerte paert is gestorvëden 15en January anno 1639.

127. Hier leyt begvë Symon Joosten Spijkoort starf den len Maert ano MVc XCIIII ende Cornelia Willemsd. sijn huisvrou starf den 27en September ano MVIc XV.

Twee wapens uitgekapt, waaromheen:

Joest Jansone Spijkoert ende Katrijne Toenis ende sijnen kijnren. heer Godt ontfermt onser zielen, (no. 260)

128. Hier leit begraven Margriete Gerritsd. de huisvrou van de Burgemeester Simon Janse Verhaven is gestorven op den 4en November ao 1630 oudt sijnde 68 jaeren. (no. 273)

G. Cooll. B. Cooll.

(Wapen uitgekapt, waarboven een engelenkopje.)

129. Hier leit begraven Jan Carel Wante is gestorven den . . en Meert int jaer ons Heeren 1625.

Hier leit begraven Cecilia Brantsd. weduwe van Jan Carel Wante salr. starf op den 19en December ao 1631. (Wapen uitgekapt.)

Hier leit begraven Capitein Carel Wantë ende is gestorvëop den 3en September anno 162.

Hier leit begraven Cornelis Wanten ende is gestorven op den 19en anno 1632. (273)

Sluiten