Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

356

(Wapen doorsneden: boven (?), beneden de letters A en W aan elkaar, daaronder: Eerlick of ongedaen.)

Hier leyt begraven Cornelis Leendertse Valck in Sijn leven capt. v. t. coligie ter admiraliteyt alhier ende luytenant van de burgerij ende is gestorven op den 20en July ao 1657 out sijnde 50 jaren en Yda Cornelis Valck huisvrou van Sr. Coenrad van der Muyl is gestorven den 3 September 1666 out 32 yaer en Coenraad van der Muyl is gestorven den 5en September anno 1677 oudt sijnde 61 jare. (no. 48)

189. Hier leit begraven Elandt Cornelissoon ende starf op den 14 November anno ...

(Wapen uitgekapt.) (no. 47)

(Vgl. Wapenheraut 1914 blz. 74.)

190. Hier leit begraven Heiige Jansdochter huisvrou van Jacob Toenisz. schepstimmerman ende is gesturve op den 6

April anno 1616. ■ v I. T.

(Wapenschild, waarop een merk en S. M. T.) (no. 60)

1613.

191. Dese sarck hoort toe Huyge Cornelisz. Rhoon brouwer in de twee Roo dimmende leèwen. Hier leggen begraven

» Maria Jacobsd. de huisvrou van Hugo Roon is gestorven op den 20en September anno 1635 ende Hugo van Roon oudt 54 jaer en is gestorven op den 17 February 1645. (no. 59)

192. Hier leggen begraven Dirck Pietersz. van der Veen in sijn leven schepen deser stede sterf den len Meie 1628 oudt ... jaer. Aechtgen Cornelis Verhouen de huisvrou van Dirck Pieters van der Veen starf den 1 Oen Desember 1620 oudt sijnde .. jaere. Leentgen Dirckx jonge dochter is. verongeluck in 't ijs int Harinckvliet op den eersten februarius 1619 oudt 18 jaeren. (no. 57)

(Wapen en vier kwartieren uitgekapt.)

193. Hier leit begraven Jan Fransoys de Susio ende is gestorve op den29en Juli anno 1624 met sijn soon Jacob Jansen de Susio is gestorven op den 22en September anno 1624(7).

sen v.. Gelen sterf 19 Mei ano 1619.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomende arm.) (no. 56)

Sluiten