Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

405

490. Hier leggen begraven Maertgen Otten jongedochter ende is gesto(r)ven op den 18en Novembe(r) 1631 oudt sijnde 72 jaeren.

(Wapen uitgesleten.)

491. Hier leyt begraven Jan netge Dircx weduwe van Daniël Barents salig(e)r ende sterft op den lOen Ju(n)i Ano. 1649out sijnde ontrent 65 jare(n).

(Wapen: een -handmerk op een schild met de letters D. B.)

492. Hier leit begraven Daniël Barentsz. out wesende 5. jaeren sterf o(p) den 4en Maert 16...

(Een handmerk met de letters D. B.)

493 Hier leit begraven Willem Hendricksz. Rammelman, brouwer van de Roode Son, starf den 16 Augusti Anno 1614.

van (Ge)len boeckdrucker out Hier leit begraven Willem Willems. (Nobel).

(Twee uitgesleten wapens, waarvan het bovenste een vogel naar rechts als helmteeken heeft, het onderste een vogel naar rechts tusschen een vlucht.)

494. Wapen uitgehakt. Schildhouders: twee engelen met een vleugel aan het hoofd, de linksche met een doodskop boven zijn hoofd, de rechtsche met een zandlooper.

495. Hier leyt (begraven) Anna van Swijndre(g)t (huysvrouw) van Heyndryck Paake(n) en 11 maande

sterf

Hier leyt be(graven) NeeltieVisser hu(ysvrouw) van P a u 1 u s

van Sw(ijndregt) oudt sinde 64 jae(r) maande in den

Hee(re) op den 20 Dec(ember 1749) en Paulus van

(Swijndregt) overlede in het (jaer sijns) ouderdoms op

den

496. Jan 's Jacob.

(Wapen uitgesleten.) " ;<.'

497. (Hier leit) begraven Pieter (Gherritsz. Bras) starf

November 15(70), (met sijn huysvrouwe) Wy (Ar)yens

starf. den 17 April

Sluiten