Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

455

41. Dees sark het lichaam overlegt van Heere Symon van der Vegt die meermaals burgemeester, regt van dese stad is opgelegt

sterff den 19 October 1689 oud zijnde 71 jaren. (Wapen: drie armen met een zwaard in de vuist (2 en 1); helmteeken een arm met een zwaard in de vuist.)

42. Hier leyt begraven Cornelia Anthonisdr. sterf den lOen April ano. 1645 en Daniël Jorisse Oosterbaen oudt burgemeester sterf den 31 Maart anno 1651.

43. Hier leggen begraven Huybrecht Corsz., ambachtsheer van Naters alias Eloys en sterff anno .... den february ende Martgen Yoostend. van Berendrecht huysvrouw van HuybrechtCors. voorsT en sterff ao. 1584 den 5en December ende Grietgen Pieterse twede huysvrou was van voors. Huybrecht Cors. starff anno 1598 den 20 November.

44. Hadewij Claesz. van Beveren is hier begraven gherust in den Heere 15 December 1621 huysvrouw was van Jacob Pieterzn. van Cleef out schepen weesmeester ende vroedschap deser stede is gestorven op den 23en... (Onder de banken.)

45. Hier leyt Maert je Corne weduwe van A... Leen-

dersse Kr ij sterff den 1. September anno....

46. Maerten Raes Bran ... Brander.

47. (In den muur gemetseld.) Hier leit begraven de Heer Abraham van Cleef in sijn leven Hooghheemraad van Schieland raad ende borgem. deser stad obiit XIX Junii anno CDDCLXX aet. LXXXII ende juff. Jacomina du Bois desselfs huisvrouw obiit XII Januari anno CDIOCLXXIII aets. LXVI.

(Wapen: drie vliegende zwaluwen, 2 en 1).

48. (Eveneens in den muur.) Wapen : een Jerusalemskruis. Hier leit begraven Cornelis Geridtsen van Berendrecht ende hi is ghestorven den 8 Junii anno 1603. .

Sluiten